Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Христина Маркова, Христина Христова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217662, E-mail: hr.hristova@mon.bg

Място/места за контакт: бул. "Княз Дондуков" 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на 250 (двеста и петдесет) броя каталози с видео материали под общото наименование „Това е България" и уеб базирана интерактивно - мултимедийна платформа за гледане онлайн на DVD филмите за образователни цели на Министерството на образованието и науката”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92111000, 48520000

Описание:

Услуги, свързани с производство на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Мултимедийни софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

12(дванадесет) броя телевизионни филми по 27(двадесет и седем) минути,уеб базирана интерактивно - мултимедийна платформа за гледане онлайн на DVD филми

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предоставяне на 250 (двеста и петдесет) броя каталози с видео материали под общото наименование „Това е България“. Всеки от каталозите да съдържа 12 телевизионни, 27 - минутни филма, обхващащи 12 отделни теми от историята на България през вековете. Предоставяне на изработените 250 (двеста и петдесет) броя каталози до 1 (един месец) след сключване на договора с избрания изпълнител на адрес бул. „Княз Дондуков” 2А, Министерство на образованието и науката. Предоставяне на Министерството на образованието и науката уеб базирана интерактивно - мултимедийна платформа за гледане онлайн на DVD филми до 1 (един месец) след сключване на договора.Филмите в интерактивно – мултимедийната платформа да са разделени по категории.Да се предостави възможност за търсене на филм по предварително зададени критерии. Плейване на филма в реално време Предоставяне на Министерството на образованието и науката на правото да разпространява филмите на територията на Република България и в българските училища в чужбина. Участникът да притежава документи, доказващи правото на разпространение на каталога. Такива документи могат да бъдат: - договор по повод прехвърляне на авторско право и/или сродните му права, или - валидно удостоверение, издадено на основание чл. 22, ал.1 от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, или - други документи, доказващи правото на разпространение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична и общодостъпна на сайта на Министерството на образованието и науката, профил на купувача, публични покани за 2013 г.(http://www.mon.bg/left_menu/contracts/).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2013