Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ „Христо Ботев”, гр. Сливен”. Предмет на поръчката е монтаж на съоръжение, представляващо външна асансьорна уредба, долепена към четириетажен учебен корпус и реконструкция на съществуващо стълбище и рампа на входа на ІІ-ро ОУ „Христо Ботев” в кв. „Клуцохор”, гр. Сливен, предназначени да осигурят достъпна среда за хора в неравностойно положение до всички нива на училищната сграда, съгласно одобрен технически проект. Предмет на проекта за изпълнение е хидравлична асансьорна уредба с товароподемност 400кг, с 4 спирки, с машинно помещение за хидравличната уредба, реконструкция на съществуващото стълбище и привеждане на рампата за достъп на хора в неравностойно положение в съответствие с действащата нормативна уредба. Проектни решения: •Строително-конструктивно решение: Полуподземната шахта и машинното помещение на асансорната уредба е от монолитен стоманобетон, изолирана с пенополистирол, а видимата част е обработена с перлена силикатна мазилка. Надземната част е от сглобяема стоманена носеща конструкция от двойно”Т’ профили с уширени фланшове, обработени с два пласта новотерм. Стените са от алуминиеви профили със стъклопакет. Вратите на етажните площадки и на асансьорната кабина са от неръждаема стомана, телескопични. Покривът е едноскатен, от панели от поцинкована ламарина с полиестверно покритие и изолация от минерална вата, отводнен в съществуващия седящ олук на сградата. Атиката на кулата е облицована с плоскости от полиран алуминий и изолация от минерална вата.Атиката на асансьорната шахта е облицована с пана от полиран алуминий, с изолация от минерална вата, с обшивка от поцинкована ламарина с полиестерно покритие отвътре.Покривът на машинното помещение е плосък, топъл по БДС, с хидроизолираща мембрана, отводнен с барбакан, разположен на северния борд и е оформен като цветарник. •Инсталации Димо- и топлоотвеждането на асансьорната шахта е решено с димни люкове(отваряеми крила вградени в окачената фасада) за естествена вентилационна система за отвеждане на дима и топлината, разположени непосредствено под покрива на кулата на северната и южната фасади с обща площ 4.80м, приточните отвори са разположени непосредствено над монолитната част на шахтата (отваряеми крила вградени в окачената фасада) разположени на северната и южната фасади, с обща площ 4.80м. Отваряемите крила на прозорците, които се използват като димни люкове и приточни отвори на помещенията се отварят навън, и са оборудвани с апарати за дистанционно автоматично отваряне, с дистанционно управляеми хидравлични изхвърлячи. Предвидена е електрическа инсталация-силова за задвижването на хидравличната система и за изкуствено осветление на кабината. •Технико-икономически показатели: застроена площ - 7.80 кв.м; разгъната застроена площ - 23.43 кв.м; застроен обем - 74.50 м.куб; Категория на сградата - четвърта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествена сметка – Приложение № 1 към документацията за участие. Към документацията за участие са приложени и проектните решения по отделните части.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

90000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение Образец № 4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната.8.2.Информация за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 7.Участниците следва да са реализирали оборот от изграждане на конструкции с асансьори, общо за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си,в размер общо не по-малко от 270 000 лева лева (двеста и седемдесет хиляди лева), без включен ДДС.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 60 точки; 2.Срок за изпълнение - 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:9.1.Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група,ІV категория,съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013г. по чл.23,ал.1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ,доказващ еквивалентното право и/или декларация,че чуждестранният участник притежава съответното право.Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи,поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл.3,ал.3 и ал.4 от ЗКС).В случай,че участникът предвижда участие на подизпълнители,същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи,които ще извършват като подизпълнители.Участниците не трябва да представят Удостоверения и талони за други категории извън изисканата категория.9.2.Декларация Обр.№8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти.Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството,както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.Не се допуска представянето на препоръки за договори,които не са посочени в декларацията.За обекти,на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки.Минимални изисквания:Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката.Заб.:Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за изграждане, реконструкция и преустройство на сгради.10.Декл.за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива)-Обр.№9.Заб.:За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.11. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител-Обр. №10.Заб.: Декл. се подава от всеки подизпълнител.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр. №11;13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата,подписало/ли документите приложени в офертата,в случай че няма/т представителни функции.14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки: Към документацията се съдържа и Проект на договор-Обр. №12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 90 календ. дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/12/2013