BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община „Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, За: Росен Иванов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 04134 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Подготовка и отпечатване на информационни и обучителни материали” по Договор BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнението на поръчката включва изготвяне и отпечатване на 2000 броя информационни брошури за представяне на основните идеи на проекта и постигането на проектните идеи, Изготвяне и отпечатване на 1000 броя информационни листовки, Изготвяне на 2 табели с логото на ЕС, Изготвяне на 4 винила с наименованието на проекта, Изготвяне и отпечатване на 600 плаката, 500 USB-та за представяне постигнатите резултати, Изготвяне на прес материали и излъчване на инфо съобщения в медии, Отпечатан наръчник с добри практики на три езика (български, английски и гръцки) 1000 бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79340000, 22100000, 22000000, 22458000, 22462000

Описание:

Рекламни и маркетингови услуги
Печатни книги, брошури и диплянки
Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни материали, изработвани по поръчка
Рекламни печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на поръчката включва изготвяне и отпечатване на 2000 броя информационни брошури за представяне на основните идеи на проекта и постигането на проектните идеи, Изготвяне и отпечатване на 1000 броя информационни листовки, Изготвяне на 2 табели с логото на ЕС, Изготвяне на 4 винила с наименованието на проекта, Изготвяне и отпечатване на 600 плаката, 500 USB-та за представяне постигнатите резултати, Изготвяне на прес материали и излъчване на инфо съобщения в медии, Отпечатан наръчник с добри практики на три езика (български, гръцки и английски), 1000 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителя не поставя минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците: - Минимални изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: Участникът трябва да разполага с екип със съответната квалификация и професионален опит на членовете му, за да гарантира качественото изпълнение на възложените му задължения. Екипът трябва да включва най-малко 4 (четрима) експерти: Експерт 1 “Ръководител на екипа”, Експерт 2 “Дизайн и предпечатна подготовка”, Експерт 3 “Печат” и Експерт 4 „Вътрешен контрол”. Подробни минимални изисквания за екипа са публикувани в документацията за участие, намираща се в Профила на купувача на Възложителя. При изпълнението на предмета на поръчката, изпълнителят следва да се ръководи от изискванията на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Участниците следва да се запознаят, а определеният изпълнител и да се съобрази с всички приложими указания и изисквания на ОП РЧР. Последните могат да бъдат открити на електронната страница на Оперативната програма. Изискванията към участниците за изпълнение на поръчката може да бъдат намерени на страницата на Възложителя в "Профил на купувача" - http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий е икономически най-изгодната оферта. 2. Показатели за оценяване: (Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация – експертна оценка. (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. Относителна тежест на показателите за оценяване: (Тп) = 70 % (Фп) = 30 % Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (ОЦп) = (Тп*0,70)+ (Фп*0,30); ОЦп има максимална стойност 100 точки. Методиката за оценка може да намерите в документацията за участие, намираща се на адресa на Възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията за участие са публикувани в сайта на Община Братя Даскалови в раздел "Профил на купувача". http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/12/2013