Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" 2А, За: Филип Иванов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217600, E-mail: philip ivanov@mon.bg

Място/места за контакт: бул."Княз Дондуков" 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Поддръжка, системно и техническо обслужване на сървъри, прилежащо оборудване и информационни системи на МОН за срок от 12 месеца“ Настоящата поръчка има за цел осигуряването на нормалното функциониране на IT системите в Министерството на образованието и науката (МОН) изпълнението на работните процеси в него. Тези процеси се подпомагат от информационни системи, които предоставят определени услуги на МОН. Целта на поръчката е да се осигури непрекъсната поддръжка и съответни гаранции за непрекъснатост на операциите, информационна сигурност и защита на данните на информационните системи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48800000

Описание:

Информационни системи и сървъри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Oсигуряване на администриране и поддържане на информационните системи на МОН (вкл. АИС за работа с класифицирана информация) и включва обслужване на следните елементи на ИТ инфраструктурата: • Системен и общ приложен софтуер; • Специализиран приложен софтуер; • Бази от данни; • Хардуер; • Комуникационно оборудване;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията са подробно разписани в Техническото задание, което съдържа: • Описание на изнесените ИТ услуги - цели, обхват, дейности; • Детайлни изисквания към функционалните и техническите параметри на ИТ услугите; • Специфични изисквания към начина на предоставянето на ИТ услугите; • Специфични изисквания за гарантирани параметри на обслужването; Документацията е налична и общодостъпна на адрес: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/, публични покани. Изисквания към участниците:1.Всеки участник следва да има общ оборот на стойност най-малко 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС от дейност, сходна с предмета на поръчката за предходните три години (2010, 2011, 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Доказва се с подписан от участника списък на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), придружен от препоръки за добро изпълнение. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на изпълнение на договора 2.Всеки участник трябва да разполага с център за техническа поддръжка работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината и работеща „trouble ticket" („съобщение за проблеми") система с ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 канала за достъп - електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс, e-mail. Участникът трябва да представи описание на предлаганата от него поддръжка.3.Всеки участник трябва да има минимум 2 (два) сключени договора за поддръжка с гарантирани параметри на обслужване (SLA) на Системна платформа или Информационна система, които обслужват минимум 200 потребители (общо за всички договори) на обща стойност минимум 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС.4.Всеки участник трябва да работи по сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен.5.Всеки участник трябва да работи по сертифицирана система за управление на информационната сигурност по стандарта ISO 27001:2005 или еквивалентен.6.Всеки участник трябва да притежава ISO/IEC 20000:2005 за информационни технологии и управление на услугите или еквивалентен.7.Всеки участник трябва да разполага с офис на територията на гр. София – участникът следва да представи декларация за доказване на това обстоятелство с точен адрес на офиса.8.Екипът от специалисти на всеки участник трябва да бъде съставен от минимум 6 (шест) висококвалифицирани специалисти, със следната квалификация:a.Ръководител проект със следните умения и квалификация:i.Диплома за висше образование магистърска степен;ii.Мин. 5-годишен опит в управлението на проекти в сферата на информационните технологии; iii.Притежава сертификат за управление на проекти, съгласно световно утвърдена методология за управление на проекти (Project Management Professional, PRINCE2 Practitioner или IPMA Level B/A);iv.да е член на утвърдена международна организация от професионалисти в областта на управление на проекти;v.Участие като ръководител проект в минимум 5 успешно приключени проекта за разработване и внедряване на интегрирани информационни системи;b.Експерт, поддръжка сървърна инфраструктура и администриране и поддръжка на АИС за работа с класифицирана информация със следните умения и квалификация:i.VMWare Certified Professional;ii.MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 или по-висок;iii.разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Поверително“, съгласно ЗККИ;c.Експерт поддръжка на сървърна инфраструктура със следните умения и квалификация:i.MCTS: Microsoft Exchange Server 2010 или по-висок; продължава в Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/12/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е налична и общодостъпна на адрес: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/, публични покани. Продължение от Изисквания за изпълнение: ii. MCSA: Windows Server 2012 или MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 или по-висок; iii. MCITP: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 или по-висок; d. Експерт, поддръжка на бази данни със следните умения и квалификация: i. MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 или по-висок; ii. MCTS: SQL Server 2005 или по-висок; e. Експерт, поддръжка на мрежа със следните умения и квалификация: i. CCIE; f. Експерт, поддръжка на мрежа със следните умения и квалификация: i. CCNP; Доказва се с приложени договор/автобиографии/сертификати. 9. Всеки участник трябва да удостовери наличието на лаборатория /тестов център/ където биха могли да се изпробват промени в ИС на Възложителя, преди да бъдат извършени в продукционната му среда. 10. Всеки участник следва да осигури минимум двама души, които ежедневно в рамките на работното време на Възложителя от 9.00 ч. до 17.30 ч. да се ангажират на място с поддръжката на и отстраняване на проблеми с информационната инфраструктура на МОН (сървъри, мрежа и специализирано оборудване), проверка параметрите на микроклимата в сървърни помещения, администриране на операционните системи и на системите за управление на базите от данни, администриране на приложен софтуер, администриране на дисковото пространство с цел оптималното му използване и регистриране на повреди в активното оборудване. 11. Участникът трябва да представи конкретен и подробен план и описание на дейностите необходими за извършване на поддръжката, както и документ, описващ процеса, който ще бъде използван при извършване на поддръжката; 12. Участника трябва да представи план за управление на риска в хода на проекта, в които да е оценил възможните рискове и подробно е описал възможните влияния като особено внимание е обърнато на плавното продължаване на работата при решаване на инцидент. В плана трябва да има подробно описание на мерките за смекчаване на последствията от рисковете.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/12/2013