Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по Минералогия и Кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН, ул. Акад. Г. Бончев бл. 107, За: Росица Петрова Николова, Република България 1113, София, Тел.: 02979 7055, E-mail: rosica.pn@clmc.bas.bg, Факс: 02979 7056

Място/места за контакт: ул. Акад. Г. Бончев бл. 107 ет. 2 стая 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.imc.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.imc.bas.bg/postdoc.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0027 „Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696300, 33793000

Описание:

Химически реактиви
Стъклени изделия за лабораторна употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът е подробно описан в документацията на обществената поръчка, публикувана на електронната страница на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48001 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ИМК - БАН, ул.Академик Георги Бончев, блок 107

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При организиране на доставката Изпълнителят е длъжен да спазва следното: Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата - производител. Всички химикали и реактиви задължително трябва да бъдат придружени с анализен сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или срок на годност. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност, съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.68 от 31 август 2010 г.). Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик на адрес: Институт по минералогия и кристалография при БАН, Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 107, стая 55.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Институт по минералогия и кристалография при БАН, Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 107, стая 55.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2013