Версия за печат

BG-Завет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Завет, ул. "Лудогорие" № 19, За: арх. Дениз Татар, Република България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Завет за календарната 2014 година” на следните пътища: RAZ1062 /ІІ-49/ Кубрат –Севар - Граница общ. (Кубрат -Завет) – Прелез - /ІІІ-4902/ - 10.400 RAZ2002 /ІІІ-4902, Побит камък-Завет / - Острово - /ІІІ- 2304/ - 1.600 RAZ2004 /ІІІ- 4902/ Завет – Сушево /RAZ 1062/ - 6.800 RAZ2043 /ІІІ- 205, Йонково - Исперих/ Лудогорци - Старо селище – Граница общ. (Исперих - Завет) – ловно стопанство Воден /ІІІ- 2304/ - 3.700 RAZ3001 /ІІІ – 205, Исперих – Веселец/ - Иван Шишманово/ - ІІІ – 205 - 0.600 RAZ3003 /ІІ – 23, Кубрат – Завет /Брестовене/ - ІІІ – 4902 - 6.900 RAZ3005 /ІІІ – 4902/ Завет - гробищен парк - 0.885 RAZ3006 / ІІ -23/ Завет - турски гробищен парк - 0.380 RAZ3007 /ІІ- 23/ Завет - депо ТБО - 1.660 RAZ3008 /ІІ – 23, Кубрат – Брестовене/- помпена станция - 1.350 RAZ3009 / ІІ- 23, Кубрат – Завет/ Брестовене- депо ТБО – турски гробищен парк - 1.130 RAZ3010 /RAZ3003, Брестовене – Острово/ - депо ТБО №1 - 1.070 RAZ3012 / ІІ- 23,Кубрат – Завет/Брестовене –х.Расовата - /RAZ 2004/ - 5.100 RAZ3013 /ІІІ- 4902, Побит камък –Острово /п.к. км 9+600 – селскостопанско летище/ - 0.310 RAZ3014 /ІІІ- 4902, Побит камък –Острово/п.к. км 8+ 500 – селскостопанско летище - 0.270 RAZ3015 /ІІІ – 2304, Малък Поровец – Острово/ - депо ТБО № 1 - 0.500 RAZ3016 /ІІІ – 4902, Побит камък- Завет/ - турски гробищен парк - 0.930 RAZ3017 /ІІІ – 4902, Побит камък – Завет / депо ТБО № 2 - 0.550 RAZ3018 /ІІІ -205,Исперих – Стефан Караджа/Веселец-депо ТБО - турски гробища - 1.230 RAZ3019 RAZ2004, Завет – Сушево/Сушево – депо ТБО - 0.610 RAZ3020 RAZ1062, Севар – Прелез/Сушево – турски гробищен парк - 1.200 RAZ3022 /RAZ 1062, с.Сушево – Веселец/Прелез – турски гробищен парк - 0.400 RAZ3023 /RAZ3001/Иван Шишманово – гробищен парк - 0.250 RAZ3024 /RAZ3001/Иван Шишманово – депо ТБО - 0.500 Местен път Иван Шишманово /ІІІ – 205, Исперих-Веселец/ - Иван Шишманово - 0.850 Обща дължина на пътната мрежа подлежаща на почистване - 49.175 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата дължина на пътната мрежа подлежаща на почистване е – 49.175 км. на следните пътища: RAZ1062 /ІІ-49/ Кубрат –Севар - Граница общ. (Кубрат -Завет) – Прелез - /ІІІ-4902/ - 10.400 RAZ2002 /ІІІ-4902, Побит камък-Завет / - Острово - /ІІІ- 2304/ - 1.600 RAZ2004 /ІІІ- 4902/ Завет – Сушево /RAZ 1062/ - 6.800 RAZ2043 /ІІІ- 205, Йонково - Исперих/ Лудогорци - Старо селище – Граница общ. (Исперих - Завет) – ловно стопанство Воден /ІІІ- 2304/ - 3.700 RAZ3001 /ІІІ – 205, Исперих – Веселец/ - Иван Шишманово/ - ІІІ – 205 - 0.600 RAZ3003 /ІІ – 23, Кубрат – Завет /Брестовене/ - ІІІ – 4902 - 6.900 RAZ3005 /ІІІ – 4902/ Завет - гробищен парк - 0.885 RAZ3006 / ІІ -23/ Завет - турски гробищен парк - 0.380 RAZ3007 /ІІ- 23/ Завет - депо ТБО - 1.660 RAZ3008 /ІІ – 23, Кубрат – Брестовене/- помпена станция - 1.350 RAZ3009 / ІІ- 23, Кубрат – Завет/ Брестовене- депо ТБО – турски гробищен парк - 1.130 RAZ3010 /RAZ3003, Брестовене – Острово/ - депо ТБО №1 - 1.070 RAZ3012 / ІІ- 23,Кубрат – Завет/Брестовене –х.Расовата - /RAZ 2004/ - 5.100 RAZ3013 /ІІІ- 4902, Побит камък –Острово /п.к. км 9+600 – селскостопанско летище/ - 0.310 RAZ3014 /ІІІ- 4902, Побит камък –Острово/п.к. км 8+ 500 – селскостопанско летище - 0.270 RAZ3015 /ІІІ – 2304, Малък Поровец – Острово/ - депо ТБО № 1 - 0.500 RAZ3016 /ІІІ – 4902, Побит камък- Завет/ - турски гробищен парк - 0.930 RAZ3017 /ІІІ – 4902, Побит камък – Завет / депо ТБО № 2 - 0.550 RAZ3018 /ІІІ -205,Исперих – Стефан Караджа/Веселец-депо ТБО - турски гробища - 1.230 RAZ3019 RAZ2004, Завет – Сушево/Сушево – депо ТБО - 0.610 RAZ3020 RAZ1062, Севар – Прелез/Сушево – турски гробищен парк - 1.200 RAZ3022 /RAZ 1062, с.Сушево – Веселец/Прелез – турски гробищен парк - 0.400 RAZ3023 /RAZ3001/Иван Шишманово – гробищен парк - 0.250 RAZ3024 /RAZ3001/Иван Шишманово – депо ТБО - 0.500 Местен път Иван Шишманово /ІІІ – 205, Исперих-Веселец/ - Иван Шишманово - 0.850

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Завет

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да има опит в зимното поддържане и снегопочистване на пътна мрежа - през последните три години да има минимум 1 изпълнен договор с предмет сходен на предмета на настоящата поръчка. За целта представя референция от съответния възложител. 2. Участникът да разполага с необходимата техника (собствена или наета) - за изпълнение на поръчката. За доказване на това изискване участникът трябва да представи декларация - списък на техническото оборудване – образец № 6, с което разполага за изпълнение на услугата, придружена с документи, доказващи наличието на описаното оборудване - заверени копия на документи за собственост, договори за наем/лизинг или други еквивалентни документи, както и заверено копие на свидетелство за регистрация на всяка машина и заверени копия на доказателства за техническата им изправност, При договор за наем на техниката, срокът на действие не може да е по-рано от 31.12.2014 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка - икономически най – изгодна оферта. Офертите ще се оценят по следната формула: К = Т х 60 т. + Ц х 40 т. = 100 точки, където: Показател Т - Време за реакция на изпълнителя след уведомяването за снеговалеж от страна на Възложителя с относителна тежест при класирането - 60 точки Участникът, предложил най-бърза реакция получава 100 точки, всеки следващ с 10 точки по-малко. Показател Ц - предлагана цена се състои от два подпоказателя: Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: Ц = Ц 1 х 50 т. + Ц 2 х 50т. където: Подпоказател Ц 1 - Снегопочистване на 1 км. (един километър) път. Участникът, предложил най-ниска цена получава 100 точки, като всеки следващ с 10 точки по-малко. Подпоказател Ц 2 - Еднократно опесъчаване на 1 км. (един километър) път Участникът, предложил най-ниска цена получава 100 точки, като всеки следващ с 10 точки по-малко.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения - Образец № 1; 2. Посчване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Образец № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3; 5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП -Образец № 4 ; 6. Справка – декларация за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката – Образец № 5 7. Справка – декларация за техническото оборудване– Образец № 6; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Образец № 7; 9. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 8 (ако е приложимо); 10. Декларация за приемане условията в проекта на договор -Образец № 9; 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10; 12. Ценово предложение - Образец № 11; Подаване на оферти: Офертата се представя в деловодството на Община Завет от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (куриер) с обратна разписка на адрес: гр. Завет, пк. 7330, ул. „Лудогорие" № 19, Център за информация и обслужване на граждани /фронт офис/. Неразделна част от Публичната покана са документацията и образците, които са публикувани на сайта на община Завет www.zavet-bg.com в секция "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/12/2013