BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: Славчо Мавров - кмет с.Левски - 0887364142, Кирил Биров - гл.експерт "ИК" - тел.0357/60063, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Подмяна на дограма в две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 "Подмяна на дограма на кметство с.Левски, община Панагюрище”; 2. Обособена позиция №2 "Подмяна на дограма на източното крило на общинска администрация – гр.Панагюрище ".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45421000

Описание:

Монтажни работи на дограма


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложеното Техническо задание

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5010 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Левски и гр.Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да разполагат с квалифициран персонал и технически средства необходими за изпълнение на поръчката; 2.Вложените материали, които ще се влагат да са с качество не по-ниско от І-во по БДС; 3.При сключване на Договора за обществената поръчка,участникът определен за изпълнител представя документи /оригинал/, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът може да предложи оферта за една или няколко обособени позиции. На класиране се допускат оферти, които съдържат ценово предложение за всички артикули в обособената позиция. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението-Административни сведения-образец №1; 2.Копие от документ за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3. Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки - образец №2; 4. Декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки - образец №3; 5. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - образец №4; 6.Декларация - образец №5; 7.Декларация за наличие на квалифициран персонал за изпълнение на поръчката и техническо оборудване - образец №6; 8.Декларация за качеството на влаганите материали - образец №7; 9.Офертен формуляр - образец №8 /Приложение 1 - КСС за обособена позиция 1, Приложение 2 - КСС за обособена позиция 2/; Срок на валидност на офертата – не по малка от 60 дни.; Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани- сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април” №13.Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Документацията за участие в обществената поръчка и информация за класирането след утвърждаване на протокола по реда на чл.101г.,ал.3 от Възложителя е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2013