Версия за печат

BG-с.Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември"№3а, За: Веселина Иванова, Република България 9410, с.Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Община Крушари, област Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Крушари ще проведе публична покана съгласно разпоредбите на Глава Осма "а" на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1:Доставка на канцеларски материали и консумативи и Обособена позиция 2: Доставка на компютърна техника и стопански инвентар по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05, “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” във връзка с изпълнение на договор № BG051PO001-4.1.05-0228 от 24.09.2013г.” В рамките на обществената поръчка ще бъде извършена доставка на канцеларски материали и консумативи, компютърна техника и стопански инвентар за целите на проекта. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на предмета на доставката, които Изпълнителя ще извърши, са посочени в техническото задание на настоящата документация. Изпълнението на възложените доставки следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „РЧР 2007-2013г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове, както и съгласно приложеното техническо задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192700, 30230000

Описание:

Книжарски стоки
Компютърно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойност на поръчката Стойността на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС и с включен ДДС. Офертите на участниците трябва да са съобразени с това обстоятелство. Максималната пределна прогнозна цена за изпълнение на поръчката е в размер на 15 961,59 лв. (петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС, която включва следните обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали и консумативи: 10 931.59 (десет хиляди деветстотин тридесет и един лева и петдесет и девет стотинки) лв. без ДДС, като прогнозната стойност за материали възлиза на 8 649,59 ( осем хиляди шестстотин и четиридесет и девет лева и 59 ст.)лв. без ДДС и прогнозната стойност за консумативи възлиза на 2 282,00 ( две хиляди двеста осемдесет и два лева) лв. без ДДС и Обособена позиция 2: Доставка на компютърна техника и стопански инвентар: 5 030.00 лв. (пет хиляди, тридесет лева и нула стотинки) без ДДС, като прогнозната стойност за компютърна техника възлиза на 3 850,00 ( три хиляди осемстотин и петдесет лева)лв. без ДДС и прогнозната стойност за стопански инвентар възлиза на 1 180,00 ( хиляда сто и осемдесет лева) лв. без ДДС и включва абсолютно всички разходи за доставката на предмета на обществената поръчка. Прогнозната стойност за обособена позиция 2- доставка на компютърна техника и стопански инвентар се определя на база прогнозни пределни единични цени на отделните артикули, залегнали в обособена позиция 2 и подробно описани в Техническото задание на поръчката. Участници, които са предложили обща цена за доставката или цена за всяка обособена позиция или единични цени на определени артикули за обособена позиция 2, по-високи от посочените по-горе и в Техническото задание прогнозни пределни цени, се отстраняват от участие в процедурата. Отстраняват се от участие в процедурата и участници, които са предложили цени за доставката на материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар, по-високи от прогнозните за поръчката или обособената позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15962 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Не може да бъде участник при възлагането на тази обществена поръчка,участник за когото са налице основанията в чл. 19 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС . 3.Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Минимални изисквания за технически възможности Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката: Да има изпълнени поне 1 договор за доставка за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, и приключили към крайния срок за подаване на офертата по настоящата процедура – доказва се с декларация – списък на договорите, с посочени предмет на договора, възложител и обща стойност без ДДС и с представени референции за добро изпълнение, заверени с гриф „ Вярно с оригинала” и подпис на участника. При подаване на оферта за повече от една обособена позиция изискването за изпълнен договор се прилага сумарно, т. е. по един изпълнен договор за доставка за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) с предмет, сходен с предмета на обособената позиция / за обособената позиция №1 и № 2. Под договори, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират: За обособена позиция № 1- договори за доставка на канцеларски материали и консумативи; За обособена позиция № 2- договори за доставка на техника и стопански инвентар. Всички доказателства следва да бъдат заверени от представляващия участника. Участникът може да използва ресурсите на други юридически или физически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси (чл. 51а от ЗОП) за срока на изпълнение на договора. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само от тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на неговото участие, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се прилагат и от подизпълнителя. Документи за доказване на техническите възможности на участника: Справка - списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение (Образец № 6 и 7). В случай, че референцията е издадена на името на изпълнител – обединение, участникът следва да представи копие от договор за разпределение на дейностите по съответната поръчка, за която е издадена референцията, от който по безспорен начин да е видно изпълнението на съответната дейност от съответния участник, представящ референцията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. Показатели за оценка: •Предложена цена •Срок за доставка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие могат да бъдат намерени на интернет страницата на община Крушари http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 в рубриката "Профила на купувача", заедно с образците за подготвяне на офертите. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Заявление към оферта – Образец № 1; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2; 3.Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или Декларация за първоначална регистрация или Декларация за пререгистрация в Агенцията по вписванията съгласно Закона за Търговския регистър, в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - за българско юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 5. Споразумение за създаване на обединение, когато е приложимо; 6. Административни сведения – Образец № 3; 7.Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива и делът на тяхното участие– Образец № 4; 8.Декларация за съгласие от подизпълнител - Образец № 5; 9.Справка – списък на изпълнените договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.), приключени към датата на подаване на офертите, включително препоръки за добро изпълнение (заверени копия); – Образец № 6 и 7; 10. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на договор – Образец № 8; 11.Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър (Образец № 9). 12.Декларация по чл.19 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС- Образец 10; 13.Техническо предложение - Образец №11 и № 11а; 14.Ценово предложение - Образец №12 и 12а; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец № 12 и 12а – за всяка от обособените позиции-оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Ценовото предложение трябва да съответства на Техническото предложение по отношение на доставките за изпълнение на поръчката. Участници, които са предложили обща цена за доставката и цена за всяка обособена позиция и единични цени на определените артикули за обособена позиция 2, по-високи от посочените в Раздел ІІІ " Количество и обем", в Техническото задание и в указанията към документацията прогнозни цени, се отстраняват от участие в процедурата. Прогнозната стойност за обособена позиция 2- доставка на компютърна техника и стопански инвентар се определя на база прогнозни пределни единични цени на отделните артикули, залегнали в обособена позиция 2 и подробно описани в Техническото задание на поръчката. Отстраняват се от участие в процедурата и участници, които са предложили цени за доставката на материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар, по-високи от прогнозните за поръчката или обособената позиция. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тези Указания за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2013