BG-град Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОП "Чистота", гр. Панагюрище, гр. Панагюрище, Индустриална зона, пощенска кутия 52, За: инж.Стайо Пенчев Тушлеков - Директор, България 4500, град Панагюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620

Място/места за контакт: гр. Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyuriste.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyuriste.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Осигуряване на 24-часова физическа охрана на обект „Депо за битови отпадъци – намиращо се в местността „Братаница” – гр.Панагюрище”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000, 79715000

Описание:

Охранителни услуги
Услуги по патрулиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Място за предоставяне на услугата: 1.1.Охранителна дейност чрез физическа охрана се осъществява на обособено работно място, което ще се намира терена на депото за твърди битови отпадъци в местността ”Братаница”, гр. Панагюрище. Размер на площта на депото – 60 декара. 2. Местостоене на охранителите – на обособено работно място в района на депото. 3. Осъществяване на охранителната дейност и функционални задължения на охранителите. 3.1. За осъществяване на охранителната дейност с невъоръжена физическа охрана е необходимо да бъде осигурен екип от охранители, който да покрива 24 часово дежурство. В рамките на работното време охранителят ще осъществява: - надеждна и сигурна охрана при нормална и екстремна обстановка; - недопускане на нерегламентирано проникване в обекта; - информационни функции за насочване на гражданите за изхвърляне на битови отпадъци, недопускане изхвърлянето на строителни отпадъци, недопускане палене на сметището и предотвъртяване на евентуален пожар. Същият извършва регулярен обход на обекта, като проверява за наличието на хора, които копаят в обекта и събират желязо, хартия и др. подобни. Забранено е складирането на огнеопасни, взривоопасни вещества и вещества с висока степен на риск. Физическата охрана трябва да се извършва от служители, които притежават добра комуникативна способност и умение за работа с хора и са преминали обучение по реда на чл. 28 от Закона за частна охранителна дейност (ЗЧОД). Охранителният работник, следва да бъде в официално униформено облекло, да носи лична идентификационна карта със снимка и отличителни знаци. 4. Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват всички юридически и физически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, както и покриващи изискванията за икономически, финансови и технически възможности при изпълнението на договора. Участниците трябва: да са приключвали последните три финансови години, но в зависимост от датата на коята са регистрирани или са започнали дейността си, с положителен финансов резултат – счетоводна печалба. В случай, че годишните финансови отчети за някоя от предходните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.) не са публикувани и не са достъпни на страницата на Търговския регистър в Интернет, то участниците представят заверени от тях копия на подадените в НАП ОПР и Баланс за годината, за която не са публикувани ГФО в страницата на Търговския регистър. Търговците, които нямат задължение по закон да публикуват ГФО в Търговския регистър представят заверени от тях копия на подадените в НАП и/или НСИ отчети, а физическите лица прилагат копия на годишни декларации по ЗДФЛ, като от копието да е видно, че е снето от оригинал с печата на органите по приходите, удостоверяващ, че същите са били подадени;да са изпълнили през последните три години до крайната дата за получаване на офертите в настоящата процедура минимум три договора с предмета на настоящата поръчка–предоставяне на услуги по физическа охрана на индустриални обекти. (доказването на това обстоятелство се извършва от участниците чрез препоръки, издадени от възложители на охранителните услуги, в оригинал или заверени от участника ксерокопия, и които препоръки/референции следва да съдържат дата на сключване и приключване на договорите и описание на обектите, които са били охранявани);да разполагат с валидно разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър (представя се нотариално удостоверен препис);да са въвели мерки за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, с обхват,съответстващ на предмета на процедурата или еквивалентен стандарт;да разполагат с валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на страната или на територията на област Пазарджик, издаден от директора на НС ”Полиция” или от упълномощено от него лице (копие, заверено “вярно с оригинала” на всяка страница);При участници – обединения, всеки от партньорите в обединението следва да разполага с въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, съответстващ на предмета на процедурата, или еквивалентен и с валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на страната или на територията на област Пазарджик, издаден от директора на НС ”Полиция” или от упълномощено от него лице;В случай, че оферта на участник не съдържа минимално изискуемите документи, с които се доказват съответствията с изискванията за подбор, необходими за изпълнение на договора с Възложителя, както и ако тези документи не съдържат посочени задължителни реквизити, които са от значение за пълнотата и верността на предоставената информация, офертата на участника ще бъда отстранена от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2013 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поради възможни софтуерни проблеми с достъпа до документицията и избягване на грешки и непълноти, както и с цел уведомяване при настъпили промени и/или разяснения, заинтересованите лица закупуват документацията за участие при Възложителя за цена от 6.00 лв. При откриване на непълноти и грешки в подадена оферта от участник, който не е закупил документацията, или участникът не е съобразил офертата си с разяснения заради невъзможност за получаване на тези разяснения на посочения при закупуването на документацията адрес и/или факс, комисията няма да изисква допълнителни корекции, а офертата ще бъде отстранена от участие. Изисква се внасяне на гаранция - по сметка или като банкова гаранция за участие, сума в размер на 300.00 лв. Гаранцията за изпълнение се внася преди подписване на договор за изпълнение на поръчката и е под формата на вноска по сметка или банкова гаранция в размер на 3 % от стойността на договора. Всяка допълнителна информация, вкл. указанията за участие и образците, които попълват участниците, както и проекта на договора, се закупуват на място, както и може да бъдат открити на адрес: www.panagyuriste.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2013