Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Манчев, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

’’Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливен ” За зимното поддържане и снегопочистване през експлоатациония сезон се предвиждат дейности за почистване от сняг и третиране с химични противобледенителни материали на улични платна, тротоари, подлези, площади и др. територии за обществено ползване в гр.Сливен по приоритет и приоритетни местни пътища. Дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на улични платна, тротоари и територии за обществено ползване се съобразяват с Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (Агенция „Пътна инфраструктура”, 2009 г.); Изпълнителят е длъжен да разполага със запаси от промишлена сол или други химически противообледенителни вещества в количества осигуряващи безпроблемно изпълнение на дейностите по снегопочистване. В обхвата на поръчката не попадат алеи и пространства от паркове, градини и озеленени площи на територията на гр.Сливен. Настоящата обществена поръчка включва следните дейности: 1. Механизирано снегопочистване на улици; 2.Механизирано снегопочистване на тротоари; 3.Ръчно снегопочистване на тротоари; 4.Механизирано обработване с техническа сол (каменна или морска) или други химически противооблединителни вещества на улици, вкл. химическите вещества; 5. Механизирано снегопочистване и обработване с техническа сол (каменна или морска) или други химически противооблединителни вещества на улици, вкл. химическите вещества; 6.Ръчно обработване с техническа сол (каменна или морска) или други противооблединителни вещества на улици и тротоари, вкл. химическите вещества; 7. Товарене на сняг със челен товарач и мини челен товарач; 8. Извозване на сняг със самосвал на площадка на разстояние до 3000 м. Регистърът на улиците и площите им по категории за почистване в гр. Сливен се съдържа в Приложение № 1 към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливенна обща стойност до 66 000,00 лева, без ДДС. Регистърът на улиците и площите им по категории за почистване в гр. Сливен се съдържа в Приложение № 1 към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Подробна инфармация за документите по тази точка се съдържа в документацията.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение Образец № 4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП– попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;8.Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:8.1.Декларация - списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 7, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата.Препоръките следва да съдържат възложител, лице за контакт, информация дали договорите са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Забележка: Под услуги сходни с предмета на поръчката се разбират услуги с предмет зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа.8.2. Декларация Образец № 8 съдържаща списък на база/и за механизация, сервизна, ремонтна поддръжка и почистване на автомобилния парк, разположена на територията на град Сливен. Предлаганата база/и могат да бъдат собствени и/или наети – прилагат се заверени копия от документ/и за собственост или договор/и за наем; Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с основна база за механизацията, сервизна, ремонтна поддръжка и почистване на автомобилният парк, разположена на територията на гр. Сливен. Предлаганата база може да бъде собствена и/или наета – прилагат се заверени копия от документ за собственост или договор за наем. От приложените документи трябва да е видно, че участникът ще разполага с базата за целия срок на договора. 8.3.Списък Образец № 9, съдържащ квалифицираните лица, които участникът ще полза при изпълнение на поръчката и квалифицирания персонал обслужващ механизацията за зимно поддържане и снегопочистване; Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с квалифицираните лица, които участникът ще ползва и квалифициран персонал обслужващ механизацията за зимно поддържане и снегопочистване. 8.4.Декларация Образец № 10 за собствените и наети технически и транспортни средства за изпълнение на обществената поръчка, придружена от документи за собственост и/или договор/и за наем/лизинг/ползване.Минимални изисквания: Всеки участник следва да разполага с механизация за изпълнение на обществената поръчка, включващ следните машини:Пясъкоразпръсквач със снегоринна уредба - 3 броя;Моторен снегорин за почистване на пешеходни зони - 2 броя; Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Автотоварач не по-малък от150 к.с - 2 броя; Мини товарач - 1 брой; Самосвал – с мин. обем 8 м3 - 2 броя.Техниката за снегопочистване и разпръскване на химични противобледенителни материали, трябва да е съобразена и с наличието на тесни и стръмни улици в гр. Сливен.От приложените документи трябва да е видно, че участникът ще разполага със същите за целия срок на договора. Участникът в процедурата следва да гарантира, че: 1.Горепосочените транспортни средства са регистрирани и работят в съответствие с всички действащи закони и нормативни актове; 2.Посочената техника по видове, марка и регистрационен номер не е и няма да бъде включване в други договори за зимно поддържане на пътни мрежи за периода на договора; 3. При необходимост ще включи допълнителна техника за изпълнение на услугата. 9. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 11.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 12.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.11.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 13; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 14 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т. ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т.ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,за всяка обособена позиция, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи и са публикувани на интернет адреса на Възложителя:http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/11/2013