Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Румен Стоилов, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническо задание – Приложение № 1, към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64212000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите, посочени в Таблица 1, от Техническото задание - Приложение № 1 към документацията за участие. 2.Предоставяне на абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 3.Предоставяне на допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на срока на договора. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническо задание – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Технически изисквания за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие:Всеки участник следва да предоставя услугата съгласно изброените по-долу изисквания:1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора.2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор.3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя.4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит.5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група.7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по направления, време и стойност. 8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати.9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта.10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера.ІI. Технически изисквания за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа Всеки участник следва да предоставя услугата съгласно изброените по-долу изисквания:1.Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите, посочени в Таблица 1 от Техническото задание - Приложение № 1 към документацията.2.Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.3.Всички изходящи обаждания от телефонните номера на Община Сливен да се идентифицират в мрежата с географски код.4.Предоставяните телефонни услуги (POTS, ISDN BRA и ISDN PRA) следва да отговарят на следните параметри и стандарти или алтернативни осигуряващи същото качество и да са съвместими с оборудването на Възложителя:a.Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01);b.Поддържане на audio-codecG.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата услуга;c.Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111).5.Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс апарати на Община Сливен. 6.Осигуряване на безплатни разговори към всички национални номера за спешни повиквания до пълното им отпадане и към единен европейски номер 112.7.Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски номера 0700, 0800 и към услуги с добавена стойност.8.Други допълнителни услуги предложени от участника.9.Определеният за изпълнител участник да предоставя на Община Сливен безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура. 10.Детайлизираната сметка да съдържа най-малко следната информация: всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и със ДДС. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател Км – оценка за мобилни телефонни услуги - тежест 50 % 1.1.Подпоказатели: К1.Месечна абонаментна такса за една СИМ карта - тежест 30 точки; К2.Средна цена на минута разговор (средна цена на минута – към: абонати в мрежата на участника, абонати на други мобилни мрежи в РБ, абонат от корпоративна група, абонат на фиксирана мрежа в РБ и първоначална такса свързване) - тежест 20 точки; К3.Брой включени минути за национални разговори извън мрежата на участника за една СИМ карта - тежест 20 точки; К4.Брой включени минути за национални разговори в мрежата на участника за една СИМ карта - тежест 10 точки; К5.Тарифиране на разговорите - тежест 5 точки; К6.Покритие по население от GSM мрежата на участника - тежест 10 точки; К7.Покритие по население от UMTS мрежата на участника - тежест 5 точки. 2.Кф – оценка за фиксирани телефонни услуги - тежест 50 % 2.2.Подпоказатели: K1.Месечна абонаментна такса за всички услуги посочени в Таблица 1, от Техническо задание - Приложение № 1, към документацията за участие - тежест 15 точки; К2.Средна цена на минута разговор (средна цена на минута – към: абонати на фиксирани мрежи за селищни разговори, абонати на фиксирани мрежи за междуселищни разговори, абонати на мобилни мрежи в РБ и първоначална такса свързване) - тежест 20 точки; К3.Брой включени минути за национални разговори - тежест 20 точки; К4.Първоначална такса за активиране на услугите - тежест 20 точки; К5.Покритие на мрежата на участника - тежест 25 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката:11. Изпълнителят да предостави на оторизиран представител на Община Сливен права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка и освободени от заплащане електронни фактури за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване;12.Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.13.Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на услугите на Община Сливен, а така също и еднократните разходи за преместването на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено място, са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.Техническите изисквания следва задължително да залегнат в Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката (Образец № 2, към документацията за участие) на участника, което представлява неразделна част от договора. Изпълнителят се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, да увеличи броя им, да се откаже или да прехвърли на трето външно лице - друго ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо прав телефонен пост/, при изрично съгласие за tова на третото лице). В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението (Образец № 1); 2. Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език.3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката (Образец № 2);4. Ценово предложение (Образец № 3);5. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС - заверено копие.6.Общи условия по предоставяне на електронни съобщителни услуги, подписани от участникта (заверено на всяка страница копие).7. Удостоверение/я за покритие по население от GSM и UMTS мрежата на участника, издадено/и от КРС до 01.02.2013 г. 8.Нотариално заверено пълномощно когато участникът се представлява от пълномощник.9.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца, след сключване на договора или до изчерпване на прогнозната стойност на обществената поръчка, което от двете настъпи по-рано.Срокът на договора ще започне да тече от 22.12.2013 г. Валидността на офертите е 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/11/2013