Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса(НЗОК) чрез Районна здравноосигурителна каса(РЗОК) Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А, За: Красимир Димитров Христов, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610970, E-mail: st.zagora@nhif.bg, Факс: 042 610913

Място/места за контакт: ул.Цар Иван Шишман №54А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http:/ /www.nhif.bg / web / gues t/ 63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г) за прогнозен брой лица-95броя. 2.Осигуряване извършването на преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005) през календарната 2014г.на прогнозен брой лица-80 броя. Прегледа приключва с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. 3.Измерване през календарната 2014г. на: 3.1.„Осветеност” за 70 броя работни места, находящи се на адресите на РЗОК Стара Загора в гр.Стара Загора- ул. Цар Иван Шишман №54А и ул.Васил Левски №81; 3.2. „Осветеност” за 12 броя работни места, находящи се в поделенията на РЗОК Стара Загора в гр.Казанлък-7 броя работни места, в гр.Чирпан-2бр.работни места, в гр.Раднево-1бр.работно място, в гр.Гълъбово-1 брой работно място, в гр.Гурково-1 брой работно място; 3.3.„Заземителен контур” за 4 броя точки, находящи се на адресите на РЗОК Стара Загора в гр.Стара Загора - ул. Цар Иван Шишман №54А и ул.Васил Левски №81.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК Стара Загора, подлежащ на обслужване от СТМ номинално е 95 броя лица, като в хода на изпълнение на договора тази численост може да се променя, за което възложителя уведомява изпълнителя и заплаща само за реално обслужени лица. На преглед от специалист по очни болести подлежат максимум 80 броя лица, като ще бъдат заплащани само реално извършените прегледи в рамките на посочената максимална бройка.Измерването на „Осветеност” обхваща 70 броя работни места, находящи се на адресите на РЗОК Стара Загора в гр.Стара Загора - ул. Цар Иван Шишман №54А и ул.Васил Левски №81 и 12 броя работни места, находящи се в поделенията на РЗОК Стара Загора в гр.Казанлък-7 броя работни места, в гр.Чирпан-2бр.работни места, в гр.Раднево-1бр.работно място, в гр.Гълъбово-1 брой работно място, в гр.Гурково-1 брой работно място . Измерването на „Заземителен контур” обхваща 4 броя точки, находящи се на адресите на РЗОК Стара Загора в гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман №54А и ул.Васил Левски №81.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2251 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на услугите, предмет на поръчката: Всички услуги предмет на поръчката да се извършват в съответствие с всички нормативни и на Възложителя изисквания за извършването им. При изпълнение на основните дейности по чл.25а от ЗЗБУТда се оказва помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа, да се разработват мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес. Д а се осигури извършването на преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005) през календарната 2014г. на прогнозен брой лица-80 броя. Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. Измерванията по т.3.1, 3.2 и 3.3 от предмета на поръчката-на "осветеност" и "заземителен контур"да се извършат в съответствие с нормативните и технически изисквания установени за извършването им. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидат за изпълнение на поръчката е всяка СТМ, създадена при условията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗЗБУТ за обслужване на работещи. 2. СТМ трябва да е регистрирана в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. СТМ следва да е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрацията си по т.2 и т.3. 5. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Всеки кандидат следва да разполага със собствен или осигурен по договор кабинет по очни болести, находящ се на територията на гр.Стара Загора в който ще бъдат извършени прегледите от специалист по очни болести по т.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране. 7.Кандидатите следва да представят задължително заверено от тях копие на дипломата за призната специалност на специалиста по очни болести, който ще извърши медицинските прегледи. 8. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда – осветеност по т. 3.1 и 3.2.и/или заземителен контур по т.3.3. от раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране или декларация за ползване на подизпълнител и декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител(Приложения №4 и 5), в случай, че СТМ няма такъв, както и заверени копия на разрешителните документи на лабораторията за извършване на съответната дейност. Посочените в тази точка документи не се представят, ако кандидата има възможност самостоятелно да извърши дейностите- „измерване на осветеност” и/или „измерване назаземителен контур”, като в този случай се представят заверени от кандидата копия на съответните разрешителни документи за извършване на дейностите. 9. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Сдъдържанието на офертата включва задължително Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 към поканата.Офертите се представят всеки ден от от 8.30 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране и Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 към тях, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел І на настоящата покана интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/11/2013