BG-с. Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 А, За: Веселина Иванова, Р. България 9410, с. Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: с.Крушари

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на община Крушари през зимния сезон 2013/2014г.”, , включващ 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: DOB1108 Граница общ. (Добричка – Крушари) – Лозенец - /DOB2176/ 9,400км; DOB2176 /ІІІ-293/ Крушари – Северци – Граница общ. (Крушари-Добричка) 5.400; DOB3177 /ІІІ-293, Свобода – Крушари/ - Загорци 0,700 км.; DOB3178 /ІІІ-293, Свобода – Крушари/ - Земенци 0,800км.;общо 16.3 км. Обособена позиция 2: DOB2171 /ІІІ-7103/ Телериг – Александрия /ІІІ-293/ 9,000 км.; DOB3170 /ІІІ-7103, Ефрейтор Бакалово – Телериг/ - Зимница 2,900 км.; DOB3175 /ІІІ-7103, Телериг – Крушари/ - Бистрец 1,200;общо 13.1 км. Обособена позиция 3: DOB3172 /ІІІ-7001/ - Капитан Димитрово – Габер – Огняново /DOB2171/ 11,400 км.; DOB3173 /ІІІ-293/ Коритен – Абрит - /ІІІ-2932/ 12,700км.; DOB3174 /ІІІ-2932/ Добрин – Благовец 1.500км.; DOB3179 /ІІІ-293, Коритен – граница Румъния/ - Поручик Кърджиево 1,300 общо 26,9 км.,както следва: Път № Разстоя ние /км/ 1.DOB1108 Граница общ. (Добричка – Крушари) – Лозенец - /DOB2176/ 9,400 2.DOB2176 /ІІІ-293/ Крушари – Северци – Граница общ. (Крушари-Добричка) 5.400 3.DOB2171 /ІІІ-7103/ Телериг – Александрия /ІІІ-293/ 9,000 4.DOB3170 /ІІІ-7103, Ефрейтор Бакалово – Телериг/ - Зимница 2,900 5.DOB3172 /ІІІ-7001/ - Капитан Димитрово – Габер – Огняново /DOB2171/ 11,400 6.DOB3173 /ІІІ-293/ Коритен – Абрит - /ІІІ-2932/ 12,700 7.DOB3174 /ІІІ-2932/ Добрин – Благовец 1.500 8.DOB3175 /ІІІ-7103, Телериг – Крушари/ - Бистрец 1,200 9.DOB3177 /ІІІ-293, Свобода – Крушари/ - Загорци 0,700 10.DOB3178 /ІІІ-293, Свобода – Крушари/ - Земенци 0,800 11.DOB3179 /ІІІ-293, Коритен – граница Румъния/ - Поручик Кърджиево 1,300

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Зимно поддържане и снегопочистване на 56.3 км общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на община Крушари през зимния сезон 2013/2014г. и премахване и/или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега върху условията на движение по пътищата от общинската пътна мрежа на община Крушари през зимния сезон, като се извършват следните дейности: - рязане на дървета и храсти, кастрене и извозването им.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържание на ОФЕРТАТА: 1.Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника; 2. Оферта – Приложение № 1; 3. Информация за участника, който прави предложението - документи за регистрация на участника, заверено копие на удостоверение от Търговския регистър или декларация за ЕИК. Когато участникът е физическо лице – копие на документ за самоличност; Когато участникът е обединение или дружество по ЗЗД – се представя заверено копие на договора за създаването му; 4. Техническо предложение – Приложение № 2; 5. Ценово предложение – Приложение № 3 с приложено към него попълнено Приложение № 3А; 6. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение № 4; 7. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП – Приложение № 4А; 8. Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП – Приложение № 5; 9. Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП – Приложение № 5А; 10. Декларация за участие на подизпълнител (попълва се от подизпълнителя при участието на такъв) – Приложение № 6; 11. Договор за създаване на обединение ( ако е приложим); 12. Административни сведения за участника. – Приложение № 7; 14. Списък и данни на състава, който ще изпълнява поръчката - Приложение № 8; 15. Декларация съдържаща, списък на собствени или наети машини, необходими за изпълнението на поръчката-Приложение № 9; 16. Декларация за приемане на изискванията на възложителя и условията на проекта на договор- Приложение № 10

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Крушари предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в обществената поръчка, която може да бъде намерена и получена от интернет адреса на Възложителя: http://www.krushari.bg/, „Профил на купувача” - http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 . Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2013