Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областно пътно управление Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий" № 125, За: инж. Петър Кръстев Николов, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 604459, E-mail: opu_sz@abv.bg, Факс: 042 600246

Място/места за контакт: Областно пътно управление Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 12 куб.м. дърва за отопление за нуждите на ОПУ Стара Загора, както следва: РПС - гр. Чирпан, обл. Стара Загора - 4 куб.м.; Пътен кантон - гр. Гълъбово, обл. Стара Загора - 3 куб.м.; РПС - с. Средец, общ. Опан, обл. Стара Загора - 5 куб.м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03413000

Описание:

Дърва за горене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дърва за отопление 12 куб.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

960 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Стара Загора, Кантони и Снегоринни бази на ОПУ Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да притежава документ, удостоверяващ правото на добив на дърва за огрев ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

финансов показател "цена" - с тежест 60 технически показател "срок на доставка" - с тежест 40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП., което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец Приложения №№1,2 и 3). Срокът на валидност на офертите е 90 дни от подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира. Участникът избран за изпълнител при подписване на договора следва да представи : документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП - оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от сумата на договора; Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми : банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ-Стара Загора), Уникредит Булбанк клон Стара Загора, IBAN BG 85 UNCR 7630 3300 0003 05, BIC: UNCRBGSF, Офертата( Приложение № 4) трябва да съдържа.1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен индентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице-документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод на български език; 3.Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 20лв. Гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец (Приложение № 7) или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ - Стара Загора) Уникредит Булбанк клон Стара Загора, IBAN BG 85 UNCR 7630 3300 0003 05, BIC: UNCRBGSF, Декларации по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения №№1,2 и 3, попълнени от лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Документ удостоверяващ правото на участника за добив на дърва за огрев ; 7.Декларация за запознаване с условията на договора Приложение № 10; Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Представяне на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: До Областно пътно управление - Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий" № 125, както и наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника , както и предмета на поръчката , за която се представя офертата . Ако се използват самозалепващисе пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценовото предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. Офертите следва да бъдат представени в деловодството на ОПУ Стара Загора, гр.Стара Загора 6000,бул."Патриарх Евтимий" № 125, ет.2 всеки работен ден от 8,30ч. до 12,0ч. и от 13,0ч. до 17,0ч. до датата и часа, посочени в поканата за обществена поръчка.Възложителят предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя http://api.government.bg/publichni_pokani.php, раздел "Публични покани" до изтичане срока на валидност , посочен в раздел ІV на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/11/2013