Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" № 15А, За: Наталия Цекова, България 1606, София, Тел.: 02 9159835, E-mail: nataliya.cekova@nvms.government.bg, Факс: 02 9159837

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.babh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://babh.government.bg/bg/public-orders.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Мониторинг и администриране на сървъри, собственост на Българска Агенция по Безопасност на Храните”. II. Изисквания към предмета на поръчката: 1. Поддръжка, администриране и конфигуриране на сървърите на БАБХ; 2. Отстраняване на възникнали проблеми; 3. Анализ на работата на хардуера и софтуера; 4. Архивиране и възстановяване от архив; 5. Наблюдение на мрежовите устройства, мрежовите връзки и комуникационни канали; 6. Наблюдение и поддръжка на пощенските услуги; 7. Наблюдение на работата на Информационната система на БАБХ – Вет-ИС; 8. Наблюдение на репликирането на данни на междинния сървър за обмен на данни с ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48820000, 72320000

Описание:

Сървъри
Услуги, свързани с бази данни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Срокът за изпълнение на поръчката е 1 (една) година от датата на сключване на договора.Прогнозната стойност на поръчката е 49 200 лв. (четиридесет и девет хиляди и двеста лева ) без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град София, бул. Пенчо Славейков 15А.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

III. Изисквания към кандидатите:Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 1.Доказателства за професионалната квалификация и наличния опит на кандидата, за което кандидатите представят:1.1. Списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години –2010 г.,2011 г.,2012 г.– представя се Декларация по образец (Приложение № 7), съдържаща списък на основните договори с прдмет, сходен на предмета на поръчката, изпълнени от участника за последните три години, включително датите и възложителите, стойност на договорите, придружена с препоръки за добро изпълнение, оформени с подпис, печат, телефон и описание на извършената работа по предмета на договорите, отнасящи се за посочените с декларацията договори. (Оборота се доказва с попълнена от кандидата декларация).2.Списък на персонала, който ще работи по изпълнение на предмета на обществената поръчка, с посочени квалификация и професионален опит – представя се Декларация по образец (Приложение № 8), съдържаща списък на персонала, който ще вземе участие при изпълнение на настоящата обществена поръчка. Екипът от специалисти на всеки участник трябва да бъде съставен от минимум 5 (пет) висококвалифицирани специалисти, които общо притежават следните валидни сертификати:2.1.Microsoft CertifiedSystemEngineer (MCSE)-минимум 2-ма специалисти,от които поне 1 следва да има разрешение за достъп до класифицирана информация (ниво „поверително”) съгласно ЗЗКИ.2.2.Microsoft Certified System Administrator (MCSA) - минимум2-ма специалисти.2.3.Microsoft Certified Professional (MCP)-минимум2-ма специалисти;2.4.HP ASE–1 специалист;2.5.HP ASE Storageworks - 1 специалист;2.6.Cisco Certified Network Associate- 1 специалист;2.7.Cisco Certified Network Professional- 1 специалист;2.8.Cisco Certified Design Professional- 1 специалист;2.9.Cisco Certified Internetwork Expert –1 специалист;2.10.Eкспертадминистриране LINUX UNIX платформи притежаващ сертификат LPI-2- 1 експерт.Доказва се с приложени трудови договори, подробна автобиография, сертификати.3. Кандидатите следва да представят минимум една референция за добро изпълнение на договор, сходен с предмета на настоящата покана (копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”).Всеки участник трябва да има минимум 2(два)сключени договора за поддръжка с гарантирани параметри на обслужване (SLA) на Системна платформа или Информационна система на възложител, които обслужват минимум 200 потребители(общо за всички договори) на обща стойност минимум 50 000(петдесет хиляди) лева без ДДС.4. Кратко представяне на дейността на кандидата.5.Всеки участник трябва да разполага с център за техническа поддръжка работещ 24 часа в денонощието,7 дни в седмицата,365 дни в годината и работеща „troubleticket" („съобщение за проблеми") система с ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 канала за достъп - електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс, e-mail. Участникът трябва да представи описание на предлаганата от него поддръжка. (Доказва се с попълнена от кандидата декларация, че отговаря на посоченото изискване).6. Всеки участник трябва да разполага суеб-портал позволяващ защитен (чрез SSL) обмен на документи и информация. Портала следва да позволява обмен на документи с единичен размер до 100 MB,библиотеки за споделяне на документи и снимки, автоматично да управлява истории на версиите на документи и записи,новини за проекта,създаване на работни процеси(Workflow) за обслужване на промените и оценка на рисковете в рамките на проекта.(Доказва се с попълнена от кандидата декларация, че отговаря на посоченото изискване).Забележка:Изискванията към кандидатите продължават в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

7.Всеки участник трябва да работи по сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен.8.Всеки участник трябва да работи по сертифицирана система за управление на информационната сигурност по стандарта ISO 27001:2005 или еквивалентен.9.Всеки участник трябва да притежава ISO/IEC 20000:2005 за информационни технологии и управление на услугите или еквивалентен.10.Всеки участник трябва да разполага с офис на територията на гр.София. (Доказва се с попълнена от кандидата декларация, че отговаря на посоченото изискване).11.Всеки участник трябва да удостовери наличието на лаборатория /тестов център/ където биха могли да се изпробват промени в ИС на Възложителя, преди да бъдат извършени в продукционната му среда.(Доказва се с попълнена от кандидата декларация, че отговаря на посоченото изискване).12.Всеки участник следва да осигури минимум двама души, които ежедневно в рамките на работното време на Възложителя от 9.00 ч. до 17.30 ч. да се ангажират на място с проверка параметрите на микроклимата в ИЦ,администриране на операционните системи и на системите за управление на базите от данни,администриране на дисковото пространство с цел оптималното му използване и регистриране на повреди в активното оборудване.(Доказва се с попълнена от кандидата декларация, че отговаря на посоченото изискване).ІV.Съдържание на офертата съгласно чл.101в,ал.1 от ЗОП:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника(в оригинал).2.Оферта–Приложение №1, в оригинал. В офертите си участниците да посочат срок на валидност,но не по-малко от 60 дни след крайния срок за представяне на оферти.3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност,когато участникът е физическо лице–Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис).4. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП(оригинал)–Приложения № ,№ 4,4А,5,5А,6 и 6А.5.Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б, ал.1,т.3 от ЗОП.6.Документите,съгласно изискванията за изпълнение на поръчката, посочени по-горе.7.Техническо предложение–Приложение № 3.8.Ценово предложене (поставено в отделен запечатан непрозрачен плик,с надпис „Предлагана цена”),както и оригинално пълномощно за лицето,подписващо офертата,ако последната е подписана от различно от представляващия кандидата лице.–Приложение № 2.Участниците следва да посочат обща цена без ДДС.Офертите следва да бъдат изготвени в съответствие с предмета на изпълнение,посочен по-горе.офертите се представят в запечатан плик с надпис „Оферта за “Мониторинг и администриране на сървъри,собственост на Българска Агенция по Безопасност на Храните” и името на кандидата,адрес,лице и телефон за контакт.Срокът за подаване на офертите е до 17.00. часа на 27.11.2013 г. в деловодството на БАБХ на адрес гр. София,бул. „Пенчо Славейков”15А,".Оферите се подават лично от лицата,имащи право да представляват кандидата, или от надлежно упълномощени лица.Документацията е публикувана на интернет сайта на БАБХ: http://babh.government.bg/public-pokani.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2013