Версия за печат

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областно пътно управление Видин, ул."Цар Симеон Велики" № 69, За: инж.Павел Тошев Драганов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 601270, E-mail: opu_vidin@abv.bg, Факс: 094 601284

Място/места за контакт: Областно пътно управление Видин

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дърва за отопление за нуждите на ОПУ Видин, както следва: Снег.база ”Катюша” ; Снег.база ”Божурица” ; Кантон Неговановци ; Снег.база ”Рациария” ; РПС – Кула ; Кантон Грамада; Кантон Раковица ; РПС – Белоградчик ; Кантон Долни Лом ; Снег.база Търговище ;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03413000

Описание:

Дърва за горене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на дърва за отопление общо-40 куб., количество необходимо за един отоплителен сезон.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Видин, Кантони и Снегоринни бази на ОПУ Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да притежава документ, удостоверяващ правото на добив на дърва за огрев ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП., което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец Приложения №№1,2 и 3). Попълнен, подписан и подпечатан на всеки лист Договор и Споразумение по ЗБУТ; Срокът на валидност на офертите е 90 дни от подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира. Участникът избран за изпълнител при подписване на договора следва да представи : документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП - оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от сумата на договора; Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми : банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ-Видин), Уникредит Булбанк клон Видин, IBAN BG 72 UNCR 7630 3300 0000 54, BIC UNCRBGSF, Офертата( Приложение № 4) трябва да съдържа.1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен индентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице-документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод на български език; 3.Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 35лв. Гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец (Приложение № 7) или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ-Видин) Уникредит Булбанк клон Видин, IBAN BG72 UNCR 7630 3300 0000 54, BIC UNCRBGSF. Декларации по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения №№1,2 и 3, попълнени от лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Документ удостоверяващ правото на участника за добив на дърва за огрев ; 7.Декларация за запознаване с условията на договора Приложение № 10; Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Представяне на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: До Областно пътно управление - Видин, ул."Цар Симеон Велики" № 69, както и наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника , както и предмета на поръчката , за която се представя офертата . Ако се използват самозалепващисе пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценовото предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. Офертите следва да бъдат представени в отдел "Инвестиционно - ремонтна дейност" на ОПУ Видин, гр.Видин 3700, ул."Цар Симеон Велики" № 69 стая № 4 до 09.30 ч. на 29.11.2013 г. Възложителят предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя http://api.government.bg/publichni_pokani.php, раздел "Публични покани" до изтичане срока на валидност , посочен в раздел ІV на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/11/2013