Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район „Северен”- Община Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а, За: Тодор Ганчев, Р България 4003, Пловдив, Тел.: 032 901167, E-mail: plovdiv_severen@abv.bg

Място/места за контакт: Район „Северен”

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.severen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”, кв. „Гагарин” – община Пловдив». Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2014 г., считано от датата на подписване на договора. С Решение № 509, взето с Протокол № 23/20.12.2012 г. на Общинския съвет – Пловдив, се определя броя на хранещите се в безплатни трапезарии за социално слаби граждани да бъде до 100 човека на храноден за район „Северен”, кв. „Гагарин”, за срок до 75 работни дни. Със същото Решение е утвърден и размерът на режийните разноски, които се осигуряват от Бюджета на Община Пловдив, и е определен в размер до 1.80 лв. с вкл. ДДС или 1.50 лв. без вкл. ДДС - оклад на човек за един храноден

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на поръчката е до 11250 лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място но изпълнение на поръчката:град Пловдив, район „Северен”, кв. „Гагарин”.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците: 1. Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл.101 "в" и настоящата покана . 2. Участниците следва да проучат внимателно и да спазват всички изисквания, които се съдържат в настоящата покана, условията и указаната на документацията и приложенията към нея, публукувани на www.severen.bg/. 3. Всеки участник да представи само една оферта - варианти не се допускат. 4. Всеки участник има право да подаде оферта за всички, една или няколко от обособените позиции. II. При подписване на договора, Изпълнителят следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите: 1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка на офертата представлява сборът на точките, които тя е получила по посочените по-долу показатели за определяне на комплексната оценка. К /комплексна оценка/ = К1+К2 Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. 2. Показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест 2.1. „Време за извършване на храненето” – К1, с относителна тежест 40 точки; 2.2. „Количество на една порция ястие” – К2, с относителна тежест 60 точки; 3. Методика за определяне на оценката по всеки показател 3.1. Показател „Време за извършване на храненето” – изразява се с цяло число, представляващо отношението между предложения срок за извършване на храненето от всеки един от участниците, изразено като цяло число в минути /не може да бъде по-малко от 30 и по-голямо от 180/ и предложения най-дълъг срок за извършване на храненето от участник в процедурата, умножено с тегловен коефициент 40. 3.2. Показател „Количество на една порция ястие” – изразява се с число, представляващо сборът от отношението между предложеното количество за месно ястие в една порция от предложението на съответния участник в процедурата /изразява се в грамове, без да се включва хлябът/ и предложеното най-голяма количество за месно ястие в една порция от предложението на участник в процедурата, умножен с тегловен коефициент 30 и отношението между предложеното количество за постно ястие в една порция от предложението на съответния участник в процедурата /изразява се в грамове, без да се включва хлябът/ и предложеното най-голямо количество за постно ястие в една порция от предложението на участник в процедурата, умножен с тегловен коефициент 30. К2=К3.1.+К3.2., където: К3.1. e количество за месно ястие в една порция от участника К3.2.е количество за постно ястие в една порция от участник

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация свързана с предмета на поръчката, като и условията, указания и образци могат да бъдат получени от интернет адреса на Възложителя www.severen.bg/, раздел профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2013