Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на фабрично нова компютърна техника за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213000

Описание:

Персонални компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на настоящата обществена поръчка е доставка на нова и неупотребявана компютърна техника за нуждите на ЦА на Агенция "Пътна Инфраструктура", като за целта се закупят 55 броя настолни компютри, 55 броя монитора, 55 броя клавиатури и мишки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минималните технически изисквания, на които следва да отговарят компютърните системи са съгласно Приложение № 12 от Документацията.Участниците следва да декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана и нерециклирана. Участниците следва да представят при предаването на доставката гаранционна карта, както и всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката документи, сертификати, разрешителни, инструкции и други. Участниците следва да декларират, че цената е крайна и в нея да са включени всички разходи за такси, мита, транспортни разходи и други разходи за изпълнение на доставката на място. Участниците следва да притежават актуален сертификат за качество ISO 9001:2008 за доставка и сервиз на ИТ техниката. Гаранционния срок на предлаганото оборудване да е минимум 3 г., при следните условия: - Гаранционната поддръжка на доставената компютърна техника и периферни устройства се осигурява от изпълнителя на място; - При възникване на повреда, тя да бъде отстранена в рамките на 3 работни дни; - При нужда от по-продължителен ремонт (повече от 3 работни дни), изпълнителят трябва временно да осигури заместващо устройство отговарящо напълно на функционалността на ремонтиращото се устройство, което да се използва през времето до завършване на ремонта. - Гаранционния срок включва всички разходи за транспорт, труд, резервни части и др. Изисквания към техниката: - Компютърната техника да бъде сертифицирана за работа с операционна система MS Windows 7, което обстоятелство може да бъде проверено в Интернет сайта на Майкрософт: https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/ - Електрическо захранване – цялото оборудване трябва да е пригодно за работа с електрическото захранване в България – 220 V / 50 Hz. - Цялото оборудване да е произведено съгласно сертификат ISO 9001:2008 от производителя. - Предлаганата техника да се съпровожда от CD/DVD носители, необходими за възстановяване на системата (драйвери). - Предлаганата техника трябва да отговаря на критериите за консумация на енергия: Energy Star - за персоналните компютри и монитори. - Представя се декларация, че предлаганите компютърни системи и монитори съответстват на изискванията на националните стандарти за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост или на еквивалентните им международни стандарти. - Към предложението да са представени нагледни материали, включващи пълното описание на основните технически характеристики, заложени в описаната спецификация. От тези материали трябва да се виждат ясно основните технически параметри, по които ще бъде оценявано даденото устройство.Общ оборот на участника за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 88 000 (осемдесет и осем хиляди) лв. без ДДС. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: А/ заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови години. Б/ информация за общия оборот от през последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя по образеца – Приложение № 5. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 2.2.1. Общо за последните 3 години, считано до датата на представяне на офертата да е изпълнил поне 1 договор за доставка или лизинг за закупуване на 55 броя компютърни конфигурации. Информацията се представя по образеца – Приложение № 6. Прилагат се референции за добро изпълнение

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната оценка за икономически най-изгодното предложение „К средно" на всички кандидати ще се извърши по следните критерии и формула : К средно= K1xKт1+K2хKт2+КЗхКтЗ където : К1 до КЗ са критериите за оценка на показателя, а Кт1 до КтЗ са коефициентите за тежест на съответния критерии. Получената оценка и точките на съответните критерии се закръгляват с точност до 0,01. ПЪРВИ КРИТЕРИЙ - Технически параметри на предлаганите персонални компютри - KI х Кт1 Техническата оценка на всяко предложение (K1). отразяваща съответствието с техническите изисквания, се формира само при условие, че предложението на конкретната фирма ‘I’ съответства на всички минимални изисквания към персоналните компютри, залегнали в тръжната документация. Оценката в точки /до 100 точки/ по критерия ..Технически параметри на предлаганите персонални компютри" /К1/ се получава по формулата: К1=(F1+К2+ F3+ F4) х 0,60 като: FI - оценка в точки до 100 за предложения технически параметър СРU /брой ядра на процесора /, където: Kl=Pi/Pmax х 100 (Pi делено на Ртах умножено по 100) като: Pi е брой ядра на процесора на CPU. предложен от съответният кандидат; Рmах е предложеният максимум брой ядра на процесора на СРU F2 - оценки и точки до 100 за предложения технически параметър CPU /тактова честота на процесора/, където: F2=Pi/Pmax х 100 (Pi делено на Рmax умножено на 100) като: PI е тактовата честота на технически параметър CPU, предложен от съответният кандидат; Рмах е предложената максимална тактова честота но параметъра CPU. F3 - оценка в точки до 100 за предложеният технически параметър Memory /оперативна памет/, където: K3=Pi/Pmax х 100 като: Pi с размер на оперативната памет на технически параметър Memory, предложен от съответният кандидат; Рмах е предложеният максимален размер на оперативната памет по параметъра Memory. F4 - оценки в точки до 100 зa предложеният технически параметър Hard Drives /твърди дискове/, където: F4=Pi/Pmax х 100 като: PI с общият капацитет на твърдите дискове на техническия параметър Hard Drives, предложен от съответният кандидат; Рмах е предложеният максимален капацитет на твърдите дискове по техническия параметър Hard Drives. Коефициентът на тежест на този критерий е Кт1 = 60% ВТОРИ КРИТЕРИЙ – Срок на изпълнение на поръчката - К2 х Кт2 K2=Pmin/Pi x 100 като: Pi е предложеният срок за изпълнение и дни от съответния кандидат: Pmin е предложеният минимален срок за изпълнение в дни. Коефициентът на тежест на критерия Кт2 - срок за изпълнение на поръчката в дни е Кт2 = 5% ТРЕТИ КРИТЕРИЙ - Цена на изпълнение на целия предмет на поръчката - КЗ х КтЗ K3=Pmin/Pi x 100 като: Pmin е наи-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката на специфицираната техника; Р1 е цената за изпълнение на поръчката предложена от кандилата; КтЗ = 35% - коефициента на тежест на този критерий е 35%. Класирането ще се извърши на база получените стойност на „К средно", пресметнат като сума от стойностите на отделните критерии - К1 до КЗ. Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът получил най-висока оценка „К средно". В случай че оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.Участникът, класиран от длъжностните лица на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 120 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Оферта, съгласно Приложение № 4; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 7 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2, чл.47,ал.4 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Общ оборот на участника за последните 3 (три) години, съгласно Приложение 5; 6. Списък на договорите за доставка или лизинг на компютърно оборудване, съгласно Приложение 6; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 10; 8. Актуален сертификат за качество ISO 9001:2008 за доставка и сервиз на ИТ техниката; 9. Декларация, че предлаганите компютърни системи и монитори съответстват на изискванията на националните стандарти за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост или на еквивалентните им международни стандарти. 10. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2013