Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж.Лъчезар Попов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: l.popov@api.governmen.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Актуализация на технически проект и подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Обходен път на гр.Димово” от км 39+480 до км 47+300 на Път І-1” Целта на проекта е актуализиране на изработения през 2006год. технически проект „Димово- Бела- Ружинци” от км 39+480 до км 60+032.61, като проектната документация трябва да бъде разделена на два участъка: •От км 39+480 до км 47+300 •От км 47+300 до км 60+032.61 •Актуализация на цялостния технически проект в участъка от км 39+480 до км 47+300, в съответствие с действащите към момента нормативни документи, при запазване на ситуационното и нивелетното решение на пътя от 2006год., както и местата на големите съоръжения; •Разделяне на подробните количествени сметки, ведомости и на обобщената количествена сметка по участъци, като се приведат в съответствие с действащата Техническа спецификация 2009 г.; •Актуализиране на подробния устройствен план – парцеларен план ( ПУП – ПП) от 2006год., в участъка предмет на настоящата поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71311220, 71410000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Начало на проекта – км 39+480 от път I-1; Край на проекта – км 47+300 от път І-1; Пътният участък е разположен на територията на област Видин; Проектна скорост – Vпр = 80км/ч; Габарит – Г 10.50, със съставни елементи съгласно Норми за проектиране на пътища от 2000 г. (НПП); Големи съоръжения – Ситуационно и нивелетно да се запази проектното решение за всички съоръжения Актуализацията на техническите проекти за големите съоръжения да се извърши съгласно изискванията на Европейска система за проектиране на строителни конструкции, включваща частите на БДС EN 1990, БДС EN 1991, БДС EN 1992, БДС EN 1993, БДС EN 1994, БДС EN 1995, БДС EN 1996, БДС EN 1997, БДС EN 1998 и БДС EN 1999 - "Еврокодове" и др

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Икономическо и финансово състояние. 1.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следното изискване за икономическо и финансово състояние: 1.1. общ оборот от проектиране на автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България (включително ново строителство) сумарно за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лв. без ДДС. II. Технически възможности и квалификация. 1.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1. общо за последните 3 (три) години, считано от датата на представяне на офертите, да е изпълнил технически проекти за ново строителство на автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България с дължина най-малко 20 (двадесет) км; 2.Участникът в процедурата трябва да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка, включващ: 2.1. Ръководни служители за съответната специалност със следните квалификация и професионален опит: а) Ръководител на екипа – 1 (един) човек: •квалификация и професионален опит: да има висше образование, специалност „Транспортно строителство” – „Пътно строителство” или еквивалентна извън България; •да е бил ръководител на екип за изработване на най-малко 3 (три) проекта, като поне един от тях е сходен с настоящия (ново строителство или реконструкция на път). •Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност б) Водещ проектант по част „Пътна” – 1 (един) човек: •квалификация: да има висше образование, специалност „Транспортно строителство”- „Пътно строителство” или еквивалентна извън България;; •да е бил водещ проектант при изработване на най-малко 2 (два) пътни проекта, като поне един от тях е сходен с настоящия (ново строителство или реконструкция на път). •Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност в) Водещ проектант по част „Конструктивна” – 1 (един) човек: •квалификация: да има висше образование, специалност „Транспортно строителство”- Пътно строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения (ПГС) или еквивалентна извън България; •да е бил водещ проектант при изработването на най-малко 5 (пет) броя съоръжения при ново стройтелство. •Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност г) Инженер геодезист – 1 (един) човек: •квалификация: да има образователна степен „магистър”, специалност „Инженер геодезист” или еквивалентна; •да е извършил полско-измервателни работи при проектирането на пътни обекта с обща дължина не по-малко от 20 (двадесет) км. •Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност д) Инженер геолог – 1 (един) човек: •квалификация: да има висше образование, специалност „Инженер геолог” или еквивалентна; •да е извършил инженерно-геоложки проучвания на минимум 3 (три) пътни проекта. •Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност 2.2. минимален брой служители (специалисти), поименно изброени, с пълна проектантска правоспособност за съответната част , в следния състав: а) за част „Пътна” – минимум 2 (двама) души; б) за част „Конструктивна” – минимум 3 (трима) души; в) за част „Геодезия” – минимум 1 (един) човек; г) за част „Геология” – минимум 1 (един) човек; 2.3. други служители (специалисти) – минимум по 1 (един) човек от специалност: инженер „ВиК”, „ССС” (ПГС), електроинженер, поименно изброени, с пълна проектантска правоспособност за съответната част.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): КО = Ц + С, където: -„Ц” е оценката по показател „Предлагана цена”; - „С” е оценката по показател „Срок за изпълнение"; Броят на точките за показатели „Предлагана цена” (Ц); „Срок за изпълнение" (С) и се изчисляват: 1.Показател – „Предлагана цена” (Ц) за изпълнение на договора, с максимален брой точки по този показател 60 т. Оценката на ценовата оферта се определя по формулата: Ц = Ц min х 60 Цy В тази формула Ц min е минимално предложената цена от цените на всички участници. Цу е конкретната цена на оценявания участник. 2.Показател - „Срок за изпълнение " (С) с максимален брой точки 40 т. 0Ц = С min х 40 Сy 3.Оценките на отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. 4.Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. 5. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по следващия показател (Срок за изпълнение) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 6. Участникът, класиран от длъжностните лица на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с .

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. Оферта, съгласно Приложение № 4 неразделна част от която е Таблицата на основните видове ППР-Приложение 5.СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА съгласно Приложение № 6 . Декларация,че учасникът е запознат с договора (Приложение-11) - Приложение № 10; Общ оборот от проектиране на обекти, сходни с поръчката, през последните три години (2010, 2011, 2012) - Приложение № 7; Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 12;Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 9; Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; Трудово-биографична справка - Приложение № 11; Оборот за последните три години (2010г/2011г/2012г.) Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника.В Приложение А са всички технически дадни и изисквания към екипа по предмета на поръчката.Към процедурата е приложено Задание за проектиране. Предаване на офертата: Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2013