BG-гр. Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, За: Милена Паралеева, Теодора Главчева, България 2077, гр. Копривщица, Тел.: 0888 118288; 0884 909762, E-mail: info@koprivshtitsa-bg.com

Място/места за контакт: общинска администрация - гр. Копривщица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://koprivshtitsa-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори – наблюдателни кули и изкуствени водоизточници по проект „Опазване на общинските горски масиви от пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 23/226/00282 от 16.05.2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45223500, 45223810

Описание:

Стоманобетонни конструкции
Сглобяеми конструкции, без тези от метал


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 2 броя наблюдателни кули и 2 броя изкуствени водоизточници на обща стойност 130304.18 лв. без ДДС. Предложените оферти не трябва да надвишават общата допустима стойност за изграждане на съоръженията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

130304 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

землището на град Копривщица, община Копривщица

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Минимални изисквания относно техническите възможности и квалификацията: 1.1. Участникът трябва да е изпълнил поне 2 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката* за предходните 5 (пет) години (2012 г., 2011 г., 2010 г., 2009 г., 2008 г.) на обща стойност минимум 260 000 (двеста шестдесет) лева без включен ДДС. Удостоверявя се със списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години (2012 г., 2011 г., 2010 г., 2009 г., 2008 г.), придружен от поне 2 препоръки за добро изпълнение; 1.2.Участникът трябва да притежава внедрена Система за управление съгласно стандарт ISO 9001:2000 или еквивалентен, валиден към крайната дата за подаване на оферти. Представя се Сертификат, удостоверяващ внедрена Система за управление съгласно стандарт ISO 9001:2000 или еквивалентен. 1.3.Участникът трябва да притежава внедрена система Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, валиден към крайната дата за подаване на оферти. Представя се Сертификат за стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен. 1.4.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или релевантна регистрация от съответен акредитивен орган, в случай че кандидатът не е българско юридическо лице. Удостоверява се със Заверено копие от удостоверение/талон от КСБ или еквивалент, даващ право за извършване на минимум строежи от пета група, раздел „42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения” или еквивалентен на него раздел. 1.5.Всеки участник трябва да разполага с ръководен и технически персонал за изпълнение на поръчката – минимум със следните технически специалисти: 1.5.1. Ръководителят на техническия екип да има професионален опит поне 3 години и да бъде дипломиран магистър инженер по едно от следните направления „ПГС” или „ВиК инженер” или техни еквиваленти; 1.5.2. Специалист по противопожарна безопасност с професионален опит поне 3 години по едно от следните направления „Пожарогасителна дейност” или „Държавен противопожарен контрол”, да бъде дипломиран магистър инженер. 1.5.3. Координатор по безопасност и здраве, който да притежава съответните удостоверения и е с не по-малко от 3 години професионален опит. По т.1.5.1,1.5.2 и 1.5.3 се представят документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на лицата. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник. В случай, че участникът ползва подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида на доставките, които ще извършва подизпълнителят. 2.Минимални икономически и финансови изисквания 2.1. Участникът да е реализирал оборот/доход общо за предходните 3 (три) години (2012 г., 2011 г., 2010 г.) не по-малко от 260 000 (двеста и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС, в зависимост от датата на която е учреден участникът или е започнал дейността си. Прилага се справка за оборота/дохода, за предходните 3 (три) години (2012 г., 2011 г., 2010 г.) и счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните 3 (три) години (2012 г., 2011 г., 2010 г.) за юридическите лица и годишна данъчна декларация за физическите лица. * Сходни с предмета на поръчката са договори с предмет изграждане на наблюдателни съоръжения и водоизточници: строителство на обекти, свързани с предпазване при природни бедствия и аварии (укрепителни стени на реки, речни прагове, ретензионни басейни, изкуствени водоизточници за борба с горските пожари); строителство на съоръжения от водната инженерна инфраструктура (резервоари за пожарни нужди, канализационни колектори, гасителни шахти, водни басейни); строителство на съоръжения от ландшафтната архитектура (под съоръжения ще се разбират: наблюдателни кули, вишки, беседки за наблюдение в горски терени);

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, са публикувани и са на разположение на заинтересованите лица в електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на Възложителя – община Копривщица: http://koprivshtitsa-bg.com Офертата съдържа: 1. Попълнена оферта за участие (образец №1); 2. Списък на документите съдържащи се в офертата на участника(образец №2 ; 3. Административни сведения (образец №3) ; 4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 5. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗОП); 6. Заверени копия от валидни удостоверения/талони за вписване в Централния професионален регистър на строителя съгласно чл. 5 от Правилника на ЦПРС към КСБ или еквивалент, даващо право да се извършват строежи от група пета, раздел „42.91 „Строителство на хидротехнически съоръжения”; 7. Заверени копия на валидни сертификати за въведените системи по ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007, или техни еквиваленти; 8. Заверено копие от застраховка, съгласно чл.171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура; 10. Декларации по чл. 47 от ЗОП - 3 /три/ броя - (образец №4), (образец №5), (образец №6); 11. Декларация за запознаване с условията в проекта на договора и строителната площадка (образец №7); 12.Декларация за участие на подизпълнител (образец №8); 13.Декларация от подизпълнител (образец №9); 14.Автобиографии (образец №10) с необходимите приложения; 15. Списък изпълнени договори (образец №11); 16. Справка за общия оборот (образец №12), вкл. заверени копия на ГФО или част от съставните му части за 2010, 2011 и 2012 г. или техни еквиваленти; 17. Подписан от участника и подпечатан на всяка страница проект на договор (образец №13); 18. Количествено-стойностна сметка (Приложения – КСС – 4 броя);. 19. Анализни цени - представят се в 1 /един/ екземпляр на хартиен носител и 1 /един/ на електронен носител (CD); Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи: 1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.2. Копие от валидна полица за застраховка „Професионална отговорност”.3. Гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) процента от стойността на договора без ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2013