Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Боряна Колевска, Р България 1797, София, Тел.: 02 8929755, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на обществената поръчка е: „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения по английски и немски език; Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80510000, 80511000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 60 обучения на служители на ДАМТН по английски език – първа сесия; 40 обучения на служители на ДАМТН по английски език – втора сесия; 3 обучения по немски език на служители на ДАМТН. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 8 компютърни обучения по MS Office;15 компютърни обучения по MS Excel за начинаещи; 9 компютърни обучения по MS Excel за напреднали.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47380 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция №1:Обученията по английски език (в две сесии) ще се организират и ще се проведат в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Русе. Обученията по немски език ще се организират и ще се проведат в гр. София. Обособена позиция №2:Обученията по „MS Office“ ще се организират и ще се проведат в гр. София. Обученията по „MS Excel“ за начинаещи ще се организират и ще се проведат в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Плевен. Обученията по „MS Excel“ за напреднали ще се организират и ще се проведат в гр. София и гр. Пловдив.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към изпълнението на поръчката са дадени в приложението към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обществената поръчка се възлага по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. ДАМТН предоставя достъп по електронен път до документацията за поръчката, съдържаща приложение към публична покана и образци на документи. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2013