BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл. "20 -ти април" №13, За: Стоян Иванов Кеков - Гл. експерт "ТТЗП", България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: s_I_K@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Предметът на поръчката предвижда поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на Община Панагюрище през календарната 2014 г. и включва следните дейности: • поддържане и настройка на часовниците за включване на уличното осветление • контрол на консумираната електроенергия за улично осветление по задание на общината • монтаж на нови осветителни тела • поддържане и ремонт на съществуващите осветителни тела и ел. мрежа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50800000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Различни услуги по ремонт и поддържане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация към поканата

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Панагюрище

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие 1. Актуално състояние на вписването на участника в търговския регистър- разпечатка от страницата на търговския регистър, заверен от участника 2.Офертен формуляр – подписан и подпечатан от управителя на дружеството или упълномощен негов представител; 3. Проекто-договор – подписан и подпечатан от участника; 4. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – представени съгласно изискванията на ЗОП; 5. Заверени копия от притежавани сертификати във връзка с дейността, обект на поръчката; 7. Референции от най-малко трима възложители за изпълнение на подобни поръчки; 8. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на участника за последната финансово приключена година; 9. Организационна структура и списък на техническите лица и отговарящите за контрола и качеството лица – придружени с документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена на предложението за консумативи и услуги 2.Срок за отстраняване на повреди и аварии, свързани с уличното осветление 2.1 на територията на град Панагюрище 2.2 на територията на населените места в община Панагюрище

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Документите за участие трябва да бъдат внесени в Центъра за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище в срок до 17:00 часа 25.11.2013 год. в запечатан непрозрачен плик с надпис: Предмет на офертата: „Поддържане и текущ ремонт на уличното осветление на територията на община Панагюрище през календарната 2014 година”. КАНДИДАТ: пълното наименование, адрес, тел., факс, ел. поща, моб. тел. 2. Дата, място и час на разглеждане на постъпилите оферти Документите ще бъдат разгледани и оценени на 26.11.2013 г. в 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Панагюрище от комисия, назначена от Възложителя. Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача". При сключване на договора за обществена поръчка определеният за изпълнител представя документи от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл 47, ал.1 , т.1 от ЗОП и деклараций за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/11/2013