Версия за печат

BG-Якоруда

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2312, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейностите, предмет на поръчката, са част от изпълнението на проект: „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Якоруда“ в рамките на приоритетна ос I. „Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет“ по който Община Якоруда е бенефициент.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79131000, 80500000

Описание:

Услуги по подготовка и изготвяне на документи
Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидени са следените три дейности: Обособена позиция 1: « Провеждане на функционален анализ» Обособена позиция 2: « Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи» Обособена позиция 3: « Обучение на служителите в администрацията»

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Якоруда

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят следните документите: 1.1.Образец №1. Оферта за участие; 1.2.Образец №1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал), 1.3. Административни сведения – Образец №4 в оригинал; 1.4. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод; 1.5. При участници обединения – документ за създаване на обединение, с нотариална заверка на подписите, в който задължително се посочва представляващият – оригинал или нотариално заверено копие; 1.6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП; 1.6.1. Информация за общия оборот и оборота от изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.)- Образец № 5 от документацията за участие, в оригинал; 1.6.2. Заверени копия на Отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.). За физическите лица – заверено копие на годишните данъчни декларации или еквивалентен документ. В случай, че кандидатът е регистриран по чл. 23 от Закона за търговския регистър и документите са видими през сайта на търговския регистър, то кандидатите могат да не представят документите по т.1.4.2; 1.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП: 1.7.1. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано до крайния срок на подаване на оферти - Образец №6 от документацията, в оригинал; 1.7.2. Заверени копия на препоръки за добро изпълнение на договори с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Препоръките следва да съдържат данни за възложителя, предмет, стойност и срок на изпълнение на договора, както и информация за това дали договорът е изпълнен професионално и с нужното качество. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат взети предвид. 1.7.3. Списък на експертите, ангажирани за изпълнение на поръчка - Образец №7 от документацията за участие в оригинал.1.7.4. Документи, удостоверяващи образователната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти – автобиография Образец № 8, заверени копия на дипломи за завършено образование, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост, копия от трудови и осигурителни книжки, договори, референци и др. документи, с които се доказва наличието на изискуемия професионален опт и образователна квалификация за съотвтния ключов експерт. 1.7.5. Декларация - по Образец № 9 към документацията/ за ангажираност на експертите; 1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец №10 в оригинал; 1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т. 2 - Образец №11 в оригинал; 1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 - Образец №12 в оригинал; 1.11. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, чл. 94, буква „а” от Регламент № 1605/2002 на Съвета на ЕС; 1.12. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители - Образец №14 в оригинал; 1.13.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №15;1.14 Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 16 ;1.15. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура и подписващо офертата, в оригинал. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" - от документацията за участие; Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника - Образец №3 ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка - тежест 50%; 2. Финансова оценка- тежест 50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Якоруда предоставя достъп до Приложение към поканата, съдържащо Указания за подаване на офертите и образците на документи на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача" и е неразделна част от Публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2013