Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл. "20 -ти април" №13, За: Стоян Иванов Кеков - Гл. експерт "ТТЗП", България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: s_I_K@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост”, по предварително съгласуван списък, за срок до края на календарната 2014 год.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация към поканата

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи и изисквания за участие 1. Актуално състояние на вписването на участника в търговския регистър- разпечатка от страницата на търговския регистър, заверен от участника; 2. Офертен формуляр – подписан и подпечатан от управителя на дружеството или упълномощен негов представител; 3. Валидинен лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно изискванията на чл.2, ал.2 и ал.3 от ЗЧОД; 4. Разрешително, издадено от комисията за регулиране на съобщенията за използваане на минимум 2 /две/ радиочестоти с териториален обхват - територията на коята се намира обекта, предмет на поръчката; 5.Сертификат за внедрена система за контрол на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 за извършваната услуга или негов еквивалент; 6.Кандидатът следва да е участвал в открити процедури за възлагане на обществени поръчки с подобен предмет, като за целта да представи списък/декларация с не по-малко от 3 /три/ възложени и изпълнени договора за охранителна дейност с наименование на поръчката, № и дата на договора и стойност, придружени с минимум 3 /три/ броя референций/ за добро изпълнение; 7. Кандидатът следва да представи доказателства за съществуваща структура (персонал, автопатрули, технически екип, офис) в региона в който се намира обекта, предмет на поръчката, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на заетите; 8.Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – представени съгласно изискванията на ЗОП; 9.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на участника за последната финансово приключена година; 10. Проекто-договор – подписан и подпечатан от участника;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(1) Ценово предложение (2) Предложен срок за реакция при нарушения от получаване на сигнал (3) Предложен срок на отсрочено плащане

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Документите за участие трябва да бъдат внесени в Центъра за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище в срок до 17:00 часа на 26.11.2013 год. в запечатан непрозрачен плик с надпис: Предмет на офертата::“Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост”, включени в предварително обявен списък, който ще представлява неразделна част от настоящата заповед за срок до края на календарната 2014 год. КАНДИДАТ: пълното наименование, адрес, тел., факс, ел. поща, моб. тел. 2. Дата, място и час на разглеждане на постъпилите оферти Документите ще бъдат разгледани и оценени на 27.11.2013 год. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Панагюрище от комисия, назначена от Възложителя. Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача". При сключване на договора за обществена поръчка определеният за изпълнител представя документи от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл 47, ал.1 , т.1 от ЗОП и деклараций за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/11/2013