Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Варна, ул. Д-р Пюскюлиев №3, За: Людмила Чакърова-Тодорова, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 613056, E-mail: opuvn_del@abv.bg, Факс: 052 613059

Място/места за контакт: гр.Варна, ул.Д-р Пюскюлиев №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дърва за отопление

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03000000, 03410000

Описание:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Дървен материал


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- дърва за отопление – бук или дъб (нарязани и нацепени) – 6 (шест) куб.м , с място на доставка Опорен пункт, находящ се в гр.Суворово, Община Суворово; - дърва за отопление - бук или дъб (нарязани и нацепени) – 6 (шест) куб. м., с място на доставка Опорен пункт, находящ се в с.Ветрино, Община Ветрино; - дърва за отопление - бук или дъб(нарязани и нацепени) – 10 (десет) куб. м., с място на доставка Опорен пункт в имот №000246 с.Аспарухово, Община Дългопол, м-ст„Голямо буче”; - дърва за отопление- бук или дъб (нарязани и нацепени) – 5 (пет) куб. м., с място на доставка Опорен пункт „Боровец”, находящ се в м-ст „Малка чайка” гр.Варна ; - дърва за отопление -бук или дъб (нарязани и нацепени)– 5 (пет) куб. м., с място на доставка - База за поддържане на републиканските пътища „Старо Оряхово”, находяща се в с.Старо Оряхово, Община Долни чифлик; - дърва за отопление - бук или дъб (нарязани и нацепени)– 5 (пет) куб. м., с място на доставка - Опорен пункт „Комитово ханче”, находящ се в гр.Варна, кв.Вл.Варненчик (срещу р-т „Комитово ханче”) .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Опорен пункт, находящ се в гр.Суворово, Община Суворово; Опорен пункт с.Ветрино, Община Ветрино; Опорен пункт с.Аспарухово, Община Дългопол; Опорен пункт "Боровец" гр.Варна; база в с.Старо Оряхово, Община Долни чифлик; Опорен пункт "Комитово ханче" гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал) – попълва се Образец № 1. 2. Споразумение/Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (оригинал) – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени от участника копия). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представянето му. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д" и ал. 2,т. 5 от ЗОП (оригинал) - Образец №5. 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) - Образец №6 . 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (оригинал) - Образец №7. 8. Декларация за приемане на условията по договора (оригинал) - Образец №8.9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът съдържа наименованието на подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и описание на частта от обекта на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител). 10. Предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се по Образец №2.11. Предлаганата цена - изготвя се по Образец № 3. 12.Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 25,90 /двадесет и пет лева и деветдесет стотинки/ лева по образеца – Образец №9. Ако участникът не представи някой от горепосоченте документи от т.1 до т.12 включително, офертата на участника се отстранява.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образците на настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на профила на Купувача.Условията в образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва «Оферта», име на участника, наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертите се подават в деловодството на Областно пътно управление-Варна, гр.Варна, ул.Д-р Пюскюлиев №3, ет.2, стая №9

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/11/2013