Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Вержиния Цанкова, Р. България 1125, София, Тел.: 02 8173825, E-mail: vcankova@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nacid.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nacid.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на строително-ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес: ПК 1125 София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №50 и 52А”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата и вида на строително-монтажните работи са определени в Техническата спецификация и количествена сметка /№13-1,13-2, 13-3,13-4,13-5,13-6,13-7,13-8,13-9,13-10,13-11,13-12,13-13,13-14,13-15,13-16,13-17/ от документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

152745 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПК 1125, София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 50 и 52А

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички дейности следва да се изпълняват качествено и при спазване на технологичните правила за извършване на дейностите, определени в Техническата спецификация. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Минимални изисквания : 1.Участникът следва да притежава: 1) Валидна застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 2) Участникът следва да декларира реализиран специфичен оборот от дейности, свързани с предмета на поръчката през последните три години (2010, 2011, 2012) в размер на 240 000 (двеста и четиридесет хиляди) лева без ДДС. 3) Участникът следва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в областта на строителството, съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентна; 4) Участникът, при ценообразуването, следва да декларира спазване на изискването за минимална цена на труда; 5) Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ при извършване на строително ремонтните работи. Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат. Забележка: Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени без разглеждане!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ Основен критерий за оценка и класиране на офертите на участниците е икономически най-изгодната оферта. Комплексна оценка - К = К1 х 0,50 + К2 х 0, 25 + К3 х 0,10 + К4 х 0, 075 + К5 х 0, 075; където: 1. К1 е ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ – предложена от участника крайна цена и ценообразуващи показатели. Оценката се формира по следния начин: К1 = К11х45 + К12х25 + К13х12 + К14х12 + К15х6 • К11 - предложена цена - тегловен коефициент – 45; К11= К11min / К11i; - Където К11i е предложената крайна цена съгласно Финансовото предложение на съответния участник. - Където K11min е минималната предложена крайна цена съгласно Финансовите предложения на участниците. • K12 - часова ставка, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 25 K12 =K12i/K12max -Където K12i е предложена часова ставка съгласно Финансовото предложение на съответния участник. -Където K12max е максималната предложена часова ставка съгласно Финансовото предложение на участниците. • K13 - % допълнителни разходи за труд, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 12 K13 = (100 – K13i) / 100 -Където K13i е предложеният % допълнителни разходи за труд съгласно Финансовото предложение на съответния участник. • K14 - % доставно - складови разходи, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 12. K14 = (100 – K14i) / 100 -Където K14i е предложеният % доставно - складови разходи съгласно Финансовото предложение на съответния участник. • K15 - % печалба, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 6. K15 = (100 – K15i) / 100 - Където K15i е предложеният % печалба , съгласно Финансовото предложение на съответния участник. 2. K2 е срок на изпълнение на поръчката K2 = ( K2min х 100 ) / K2i - Където K2i е срокът в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник. - Където K2min е минималният срок от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката. 3. K3 е гаранционен срок K3 = (K3i х 100 ) /K3mах - Където K3i е срокът в календарни месеци съгласно Техническото предложение на съответния участник. - Където K3mах е максималния срок от Техническото предложение на участника, предложил най-голям гаранционен срок. 4. K4 е - Оценка на техническото предложение за организацията и начина на работа на фирмата за гарантиране за качествено изпълнение на възлаганите ремонтни дейности Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява след запознаване с предложението за планираната технология, организация на работата на строителната площадка и линейния график и предложени мерки за гарантиране за качествено изпълнение на възлаганите ремонтни дейности , като се направи оценка по следните показатели: - 100 т. получава участник, представил възможно най-пълно и детайлно техническо предложение; - 50 т. получава участник, представил достатъчно пълно и но не достатъчно детайлно техническо предложение; - 1 т. получава участник, представил изцяло недостатъчно техническо предложение; 5. К5 - Оценка на описанието на мерките за безопасност и здраве при изпълнение на ремонтните дейности Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява след запознаване с предложения план за безопасност и здраве, като се направи оценка по следните показатели: мерки за спазване на безопасност и здравословни условия на труд при изпълнение на СМР; мерки за опазване на околната среда; описание на отчетените възможни рискове, които могат да забавят или възпрепятстат навременното и качественото изпълнение на предвидените СМР. Оценките по този показател са 100, 50 и 1 т. в зависимост от пълнотата на предложението. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. Оценката за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Оферта - Приложение № 1; 2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участие на обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, с който задължително се посочва представляващият; 3. Заверено от участника копие/копия от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен; 4. Декларация от участника (Приложение № 8), че при ценообразуването е спазил изискванията за минимална цена на труда; 5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара, придружено с валиден към датата на подаване на офертата талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 6. Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ за строителство. 7. Списък на основните договори (Приложение № 10) за сходен вид строително – ремонтни работи, изпълнени през последните три години – 2010, 2011, 2012 г. с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагенти и стойности, придружени с препоръки/референции за добро изпълнение. 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3. 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – Приложение № 4. 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 5. 11. Техническо предложение и Ценова оферта с Количествено-стойностна сметка /КСС/ на обект: „Изпълнение на строително ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 и 52А” - /Приложения № 6-1 и № 6-2/. 12. Списък (свободен текст) на ръководния и изпълнителски персонал за изпълнение на дейностите по поръчката. (В декларацията да се посочат имена, длъжност, професионален опит и професионална квалификация). 13. Проект на договор - Приложение № 7. 14. Декларация - Приложение № 9 за реализиран специфичен оборот от дейности, свързани с предмета на поръчката през последните три години (2010, 2011, 2012). 15. Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС; 16. Декларация – Приложение № 2 за оглед на обекта. Всички документи са налични в профила на купувача на интернет страницата на НАЦИД. Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат. Срокът на валидност на офертите не може да е по - малък от 60 календарни дни. Всички посочени от участника цени следва да са без включен ДДС. ДДС се начислява след сумирането на отделните цени за всяка позиция. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2013