Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Юлия Загорчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173278, E-mail: y.zagorcheva@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция ИПОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Определяне на видовете ремонтни работи, свързаните с тях количествени сметки и схеми за тяхното изпълнение и изчисляване на индикативната строителна стойност за възстановяване на транспортно-експлоатационното състояние и безопасността на път III-6004 „Горна Малина – Белопопци – Байлово – Смолско” от км 0+000 до км 31+800 и път III-6006 „I-6 – Бенковски – п.к. с път III-6004” от км 0+000 до км 6+200”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на ОП е определяне с макс.степен на точност на индикативната стойност на строителството, видовете СМР по основното трасе – път и съоръжения. Изпълнението на ОП следва да се осъществи съгл.изискванията на Заданието (Съгл. Приложение № 1), Техническа спецификация на НАПИ 2009 год., както и други нормативни документи, свързани с предмета на ОП и Технически данни по предмета на поръчката, съгласно Приложение I към Публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на поръчката е до 20 (двадесет) календарни дни. Срокът започва да тече от Датата на подписване на договора и е до Датата на предаване на Възложителя разработката за разглеждане от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на Възложителя. В случай, че ЕТИС има забележки по разработката, Изпълнителят се задължава да ги отстрани в рамките на срока, посочен от ЕТИС и окончателно да предаде коригираната разработка.През последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), считано до датата на представяне на офертата да е изпълнил договор/договори за проектиране на реконструкция и/или основен ремонт (рехабилитация) на пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или пътища с идентични характеристики извън България с дължина най-малко 25 км., сходни с предмета на поръчката (договори за реконструкция и/или рехабилитация на пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на Р България или на пътища с идентични характеристики извън Р. България). Да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители), както и с работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал) с необходимата квалификация за изпълнение на поръчката и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо; Ръководен екип, който ще отговаря за изпълнението на ОП, със съответната квалификация и професионален опит,съгласно Приложение № 17 "Квалификация и професионален опит на лицата, които ще бъдат заети с ипълнението на поръчката".Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3. Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.101e, aл. 2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 60 /шестдесет/ дни след завършване и приемане на разработката от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият "Икономически най-изгодна оферта" ще се оценява съгласно Приложение № 15 "Критерий за оценка" към настоящата Публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1.Задание за “Определяне на видовете ремонтни работи, свързаните с тях количествени сметки и схеми за тяхното изпълнение и изчисляване на индикативната строителна стойност за възстановяване на транспортно-експлоатационното състояние и безопасността на път III-6004 „Горна Малина – Белопопци – Байлово – Смолско” от км 0+000 до км 31+800 и път III-6006 „I-6 – Бенковски – п.к. с път III-6004” от км 0+000 до км 6+200”, съгласно П. № 1 – на ел. носител; 2.Техн. спецификация на НАПИ от 2009 г. и приложение,съгласно П.№ 2 – на ел. носител;3.Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, а когато е ф.л.- документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ф. или ю. л. или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 4.Оферта, съгл. П.№ 3;5.Техн. предложение, съгл. П.№ 5;6.Ценова оферта, съгл. Прил. № 6, която се представя в отделен, запечатан непрозрачен плик;7.Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгл. П. № № 7.1, 7.2 и 7.3, попълнени от лицата съгласно ЗОП;8.Декларация, за информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните 3 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с посочване на оборота за всяка година поотделно – П. № 8;9.Списък на основни договори за дейност, сходна с предмета на поръчката (договори за реконструкция и/или рехабилитация на пътища І, ІІ и ІІІ клас отРПМ на РБ или на пътища с идентични характеристики извън РБ) по образец – П. № 8.1; 10.Справка-декларация за проф. квал-я на л., к/о ще бъдат заети с изпълнението на поръчката (П. № 9).11.Проф. автобиография на л., к/о ще бъдат заети с изпълнението на поръчката (П. № 9.1);12.Декларация по ЗЗЛД, съгл. П. № 9.2.13.Образец на Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и условията на труд, съгл. П.№ 10. Инфо.се предоставя от ИА ГИТ; 14.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгл.П. № 11 или парична сума по сл. банкова сметка на Възложителя (админ. на АПИ):Банка: БНБ - ЦУ;IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;BIC: BNBG BGSD; 15.Гаранция за изпълнение на поръчката. Г-та за изп-е се представя в една от сл. форми: банкова гаранция по образец съгл. Прил. № 12 или парична сума по сл. банкова сметка на В.:(админ. на АПИ),Банка: БНБ-ЦУ;IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;BIC: BNBG BGSD;16.Проект на Д., съгл. П.№ 16;17. Декл. за запознаване с усло. на проекта на Д. за ОП – П. № 16.1; 18. Декларация по т. 2, Раздел V от Публичната покана, съгласно приложение № 13;19.Декларация за солидарна отговорност, съгласно Приложение № 14. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение №6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2013