Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Кърджали, бул."Беломорски" №79, За: инж.Радостин Иванов Ламбрев - Директор, РБългария 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62305, E-mail: pukardjali@yahoo.com, Факс: 0361 62015

Място/места за контакт: ОПУ-Кърджали

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Премахване на сграда, намираща се в поземлен имот №000058 по КВС на землището на с.Енчец, община Кърджали, актуван с АДС №2176/07.08.2008г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45110000

Описание:

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Събаряне на неизползваема масивна едноетажна сграда със застроена площ 42кв.м, в т.ч. демонтаж на покрив, разваляне на ограждащи и преграждащи стени от тухлена зидария, разбиване на стоманобетонова покривна плоча, стоманобетонов под и основи, разчистване и извозване на отпадъците до регламентирано депо за строителни отпадъци, и възстановяване на околното пространство след разрушаването на сградата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

имот №000058 по КВС на землище с.Енчец, община Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците задължително представят техническо предложение за изпълнение на поръчката под формата на обяснителна записка, в която посочват информация относно: пълно описание на процесите и тяхната последователност, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етапа на пълна завършеност. В обхвата на поръчката се включват видовете работи съгласно Приложение 1 "Количествена сметка". Участникът трябва да има опит в събарянето на сгради. Длъжен е да разполага с необходимата техника, транспортни средства /самосвал, багер, къртач, челен товарач/ и работна ръка за изпълнение на поръчката. Всички получени отпадъци от събарянето да се извозват своевременно до депо определено от Общинска администрация Кърджали. Съгласуването на депото за складиране на отпадъците, вкл. заплащането на такси, е задължение на Изпълнителя. Транспортът и разтоварването са за сметка на Изпълнителя. След събарянето на сградата теренът да бъде почистен и подравнен. При събарянето да се осигурят всички необходими мерки за предпазване от увреждания на съседни имоти и наличие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Причинените повреди и нанесени щети на други имоти да се отстранят незабавно, като се възстановява първоначалното положение. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не се уврежда околната среда. Изпълнителят да завърши премахването на сградата качествено и в срок. Да се спазят изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Срокът за изпълнение на поръчката е 20 /двадесет/ календарни дни от датата на подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Списък на приложените документи. 2. Копие на документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие на документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. 3. Попълнен образец на оферта с данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни. 4. Техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 5. Ценово предложение /по образец/ с приложени анализи /подписани и подпечатани/ за всички видове работи в обхвата на поръчката. 6. Срок на валидност на офертата не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 7. Срок за изпълнение на поръчката. 8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП /по образец/. 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП /по образец/. 10. Списък на наличната специализирана техника и транспортни средства, които ще се използват при изпълнението на поръчката, от които да е видно, че кандидатът отговаря на поставените от Възложителя изисквания. За да докаже, че има на свое разположение съответната техника и транспортни средства, към списъка да се приложат заверени копия на регистрационните талони, заверени копия на лизингови договори или договори за наем. 11. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория по Закона за камарата на строителите. 12. Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството. 13. Декларация за оглед на обекта /по образец/. ІІ. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана. Офертата и всички документи, които са част от нея следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са копия, с гриф "вярно с оригинала", печат и подпис на лицето представляващо участника. Офертата се представя в деловодството на Областно пътно управление - Кърджали, в сградата на ОПУ, бул."Беломорски" №79. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Преди сключването на договор, класираният на първо място участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ процента от стойността на обществената поръчка. ІІІ. Начин на плащане: не се предвижда аванс. Плащането се извършва по банков път, след изпълнение на обекта на, база двустранно подписан протокол за предаване и приемане на видовете работи, и издадена данъчна фактура от Изпълнителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/11/2013