Версия за печат

BG-Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. " Девети септември" №3а, За: Веселина Иванова, Република България 9410, Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Крушари ще възложи обществената поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана съгласно разпоредбите на Глава Осма "а" на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценични костюми, спортна екипировка и принадлежности по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно” по посочените три обособени позиции. Проектът се осъществява в рамките на Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05, “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” във връзка с изпълнение на договор № BG051PO001-4.1.05-0228 от 24.09.2013г. При изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени доставки на спортни екипи и принадлежности и костюми за вокална група в рамките на посочения проект с цел образователна интеграция на учениците от етническите малцинства. Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „РЧР 2007-2013г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове, както и съгласно приложеното техническо задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18000000, 18412000, 18820000, 18300000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Спортни дрехи
Спортни обувки
Облекла


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е 11 511,00 лв. /единадесет хиляди петстотин и единадесет лева / без ДДС, която включва обособените позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на сценични костюми за вокална група - 1 365,00 лв. без ДДС. Обособена позиция 2: Доставка на баскетболна екипировка и на баскетболни принадлежности - 3 664,00 лв. без ДДС; Обособена позиция 3: Доставка на екипировка за хокей на трева и на хокейни принадлежности - 6 482,00 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11511 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Крушари, община Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Не може да участва при възлагането на тази обществена поръчка участник: - чийто представляващ е лице по чл. 3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС / Общите насоки/, което през последната една година, считано от крайната дата за подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в управляващия орган или междинното звено на ОП „ РЧР”; - има сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице по чл.3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, което през последната една година, считано от крайната дата за подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в управляващия орган или междинното звено на ОП „ РЧР”; -лице по чл. 3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, което през последната една година, считано от крайната дата за подаване на оферти, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОП „РЧР” ; - който е сключил договор за консултантски услуги с лице по чл. 3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, което през последната една година, считано от крайната дата за подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в управляващия орган или междинното звено на ОП „ РЧР”. Участник, който не попълни декларация по чл. 19 от Общите насоки се отстранява от поръчката. 5.3. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. Показатели за оценка: •Цена •Срок за доставка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие, техническото задание на обществената поръчка, както и образците за подготовка на офертите могат да бъдат намерени на посочения адрес http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 в рубриката "Профила на купувача". Пликът трябва да съдържа следните документи: 4.1.1.Писмо към оферта – Образец № 1; 4.1.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2; 4.1.3.Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или Декларация за първоначална регистрация или Декларация за пререгистрация в Агенцията по вписванията съгласно Закона за Търговския регистър, в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - за българско юридическо лице или ЕТ- Образец № 3, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 4.1.4. Административни сведения – Образец № 4; 4.1.5.Декларация за съгласие от подизпълнител – Образец № 5; 4.1.6.Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива и делът на тяхното участие - Образец № 6; 4.1.7.Декларация по чл.19 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС- Образец 7; 4.1.8.Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на договор – Образец № 8; 4.1.9.Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 4.1.10. Споразумение за създаване на обединение, когато е приложимо; 4.1.11.Техническо предложение - Образци №9, 9а и 9б; Техническото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец № 9, 9а и 9б – оригинал за всяка една обособена позиция, за която се представя оферта. 4.1.12.Ценово предложение съгласно настоящата документация - Образци №10, 10а и 10б; Ценовото предложение трябва да включва попълнени и подписани Образец № 10, 10а и 10б – оригинал за всяка една обособена позиция, за която се представя оферта, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Ценовото предложение трябва да съответства на Техническото предложение по отношение на доставките за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тези Указания за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2013