Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - гр. Силистра, ул. "Партений Павлович" № 3; ПК 237, За: Стоян Митев Стоянов; Румен Димитров Атанасов, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 812151; 086 812142, E-mail: silistra@nhif.bg, Факс: 086 812143

Място/места за контакт: РЗОК - гр. Силистра

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/116.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина /СТМ/ 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1 Изпълнение на всички изисквания осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2 Организиране и извършване на профилактичени прегледи и изследвания, както следва: - преглед от специалист по «Вътрешни болести» ( обстоен преглед, ЕКГ, ехография на вътрешни органи); - лабораторни изследвания (ПКК, триглицериди, общ холестерол и кръвна захар); - преглед на работещите с видеодисплей от специалист по « Очни болести». Възложителят заплаща реално извършените прегледи по т.2.2.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина /СТМ/ - 43 служители. Числеността се коригира съобразно броя на напуснали или освободени и новоназначени служители в РЗОК - Силистра, за което възложителят уведомява изпълнителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК гр. Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 9). 7. В случай, че дейностите по т.2.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране ще се извършват от подизпълнител кандидата следва да представи договор/и с лечебно заведение, което ще ги извършва. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2013