Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район "Красна поляна"-СО, ул. "Освобождение" № 25, За: Любомир Борисов- секретар на район, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217237, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krsnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по извършване на хранене в обществена трапезария за социално слаби граждани на територията на район "Красна поляна" за реализиране на социална услуга „Обществена трапезария" във връзка със сключен на 19.04.2013г договор РД 04-145/19.04.2013г между Фонд „Социална закрила" и район "Красна поляна" за период от 25.11.2013г до 31.12.2013г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85310000

Описание:

Социални услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите за за периода от 25.11.2013г до 31.12.2013г са в размер на 17 500 лева /седемнадесет хиляди и петстотин/ лева без ДДС или сума в размер на 21000 /двадесет и една хиляди/ лева, с начислен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Район "Красна поляна"- СО, ул. "Освобождение" № 25

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към кандидатите: Право да участват в обявената процедура имат български или чуждестранни физически лица, както и техни обединения. 1. Минимални изисквания за икономическото състояние на участниците: За всяка от последните три години 2012, 2011, 2010г. да са реализирали положителен финансов резултат. 2. Минимални изисквания за техническите възможности: 2.1 да бъде регистриран доставчик на социални услуги в „Регистър на доставчиците на социални услуги". Обстоятелството се доказва със заверено копие от удостоверението за регистрация в „Регистър на доставчиците на социални услуги" на АСП 2.2 да разполага с минимум един обект за производство или търговия с храни кухня- майка, регистриран по чл.12 от ЗХ. Това обстоятелство се доказва със заверено копие от нотариален акт или договор за наем, заверено копие от удостоверение за регистрация от БАБХ; 2.3 да разполага с минимум едно специализирано транспортно средство за доставка на храна, регистрирано пред съответните контролни органи. Това обстоятелство се доказва със заверено копие от регистрационни талони на МПС и Удостоверение за регистрация на МПС пред съответните контролни органи също заверено копие. 2.4 За изпълнение на поръчката участникът следва да разполага с минимум 1 (един) готвач, 1 (един) инструктор диетично хранене и 1 (един) работник - кухня. Доказване наличието на този персонал става с представяне на копия от длъжностни характеристики, дипломи и /или удостоверения за квалификация, справка от НАП по чл.62, ал.4 от КТ, също заверено копие. 2.5 Сертификат за разработена и внедрена система за управление безопасността на храните - НАССР или еквивалент. II. Участниците към образеца на оферта следва да представят следните документи: 1. Заверено от участника копие от документ за регистрация или посочване на ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР. 2. Декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 3. Заверено копие от ГФО и ОПР за последните три години-2012г., 2011г. и 2010г. или в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността си. 4. Заверено копие на удостоверение за регистрация в „Регистър на доставчиците на социални услуги" на АСП 5. Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от ЗХ пред БАБХ за извършване на съответната дейност 6. Заверено копие на документ за собственост или договор за наем на обект - кухня-майка; 7. Заверено копие на документ за собственост на МПС 8. Заверено копие на удостоверение за регистрация на МПС пред БАБХ или РВМС. 9. Сертификат за разработена и внедрена система за управление безопасността на храните - НАССР или еквивалент. 10. Декларация за оборудването на материалната база; 11. Списък на персонала, който ще се използва за изпълнение на поръчката, придружен от заверени копия на длъжностни характеристики, дипломи и /или удостоверения за квалификация, справка от НАП по чл.62, ал.4 от КТ. 12. Седмични менюта с варианти за хранене. 13. Списък на документите, които се съдържат в офертата. III. Изисквания за изпълнение на поръчката: Храната се приготвя в обект на изпълнителя и се доставя в сградата на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25. Храната се предоставя на бенефициентите и включва - супа, основно ястие и хляб. IV. Количество, обем и срок за изпълнение на поръчката - Храненето обхваща 350 потребители /бенефициенти на услугата/ за 24 работни дни (за периода от 25.11.2013г до 31.12. 2013г.). Стойността на обедното меню, съгласно договора е по 2.00 лева за храна и 0.50 лева за транспортни-режийни разноски или общо сума в размер на 2,50лв. за един ден, за едно лице

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определеният критерий за оценка за избор на изпълнител е „икономически най-изгодна оферта", при следните показатели и относителна тежест: Показател К-1 Опит в предоставяне на услугата- 20 точки Показател К-2 Срок на разсрочено плащане - 30 точки Показател К-3 Асортимент на предлаганите ястия - 50 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за публичната покана е оповестена на електронната страница на район "Красна поляна" - www.krasnapoliana.com в раздел "Профил на купувача". Подадените оферти ще бъдат разгледани на 19.11.2013г от 10:00 часа в сградата на район "Красна поляна", стая № 206. За допълнителна информация или въпроси: тел. 02 921 72 18

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2013