BG-с.Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември"№3а, За: Веселина Иванова, Република България 9410, с.Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Община Крушари, област Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Крушари ще проведе публична покана съгласно разпоредбите на Глава Осма "а" на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения по проект „Различни заедно” по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05, “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” във връзка с изпълнение на договор № BG051PO001-4.1.05-0228 от 24.09.2013г.” В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени дейности по организиране на събития в рамките на посочения проект с цел образователна интеграция на учениците от етническите малцинства. Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „РЧР 2007-2013г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове, както и съгласно приложеното техническо задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80510000, 80511000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е 20 388,00 лв. /двадесет хиляди триста осмдесет и осем лева/ без ДДС, като включва изпълнението на слените обучения: Двудневно обучение Учители - Първи модул за 18 участника: Максимална стойност за осигуряването на обучението е в размер на 6 884 лв. (шест хиляди и осемстотин осемдесет и четири лева) без ДДС Двудневно обучение Учители - Втори модул за 18 участника: Максимална стойност за осигуряването на обучението е в размер на 5 904,00 лв. ( пет хиляди деветстотин и четири лева) без ДДС Работа с родители - Първи модул- 4 еднодневни обучения за 60 участника: Максималната стойност на едно еднодневно обучение е 975,00 лв. ( деветстотин седемдесет и пет лева) без ДДС Работа с родители – Втори модул- 4 еднодневни обучения за 60 участника: Максималната стойност на едно еднодневно обучение е 925,00 лв. ( деветстотин двадесет и пет лева) без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20388 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Не може да бъде участник при възлагането на тази обществена поръчка,участник за когото са налице основанията в чл. 19 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС . Минимални изисквания за технически възможности, квалификация и опит:1) Участникът да е изпълнил през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, минимум 1 (един) договор за услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката договори се приемат договори за предоставяне на услуги, свързани с организирането и провеждането на обучения на възрастни (лица над 18 год. възраст).2) Участникът трябва да разполага с екип от експерти, наети на трудов или граждански договор, включващ минимум следните 3 (трима) ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата: Ръководител на екипа - Изисквания: 1. Завършено висше образование, степен "бакалавър" в областта на „Педагогически науки” или „Хуманитарни науки” или еквивалентна специалност, получена в наше или чуждо учебно заведение, където същата дисциплина е наименована по друг начин.2.Професионален опит минимум 5 години по специалността; 3.Опит в организирането, провеждането и управлението на минимум 2 обучения за възрастни или публични събития конференции, семинари и др.); Експерт 1 «преподавател на възрастни» ,Изисквания:1. Завършено висше образование, степен "бакалавър" .2. Общ професионален опит минимум 5 години;3. Опит като преподавател на минимум 2 обучения за възрастни или публични събития (конференции, семинари и др.); Експерт 2 «преподавател на възрастни» ,Изисквания: 1. Завършено висше образование, степен "бакалавър" .2. Общ професионален опит минимум 5 години;3. Опит като преподавател на минимум 2 обучения за възрастни или публични събития (конференции, семинари и др.), като минимум едно от обуенията, в които е бил преподавател да е на тема, свързана с проблемите на етническите малцинства.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. Показатели за оценка: •Цена •Срок за организация за провеждане на събитията •Срок за реакция при установени непълноти и грешки в материалите и документите, свързани с изпълнението на поръчката, както и в действията по изпълнение на мероприятията

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие могат да бъдат намерени на посочения адрес на профила на купувача, заедно с образците за подготвяне на офертите. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Писмо към оферта – Образец № 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2; 3. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или Декларация за първоначална регистрация или Декларация за пререгистрация в Агенцията по вписванията съгласно Закона за Търговския регистър, в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - за българско юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 4. Административни сведения – Образец № 3; 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: копие от баланса и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си според официалните си счетоводни документи .Участникът може да не представи посочените документи, ако е посочил ЕИК и документите са достъпни чрез Търговския регистър.; Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните три финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 6; 6.Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП: Справка – списък на изпълнените договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.), приключени към датата на подаване на офертите – Образец № 7; Референции за добро изпълнение за минимум един от договорите в списъка, съдържащи информация относно предмет на договора, изпълнените дейности, стойност, период на изпълнение и потвърждение за успешно и качествено изпълнение. Справка - списък на предложените ключови експерти - Образец № 8, заедно с приложения за вски от експертите за доказване на неговото образование,квалификация и опит, съгласно настоящите указания. Декларазия за разположение на експерт за изпълнение на поръчката - Образец №9 7. Декларация за съгласие от подизпълнител – Образец № 4; 8. Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива и делът на тяхното участие - Образец № 5; 9. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на договор – Образец № 10; 10.Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 11. Споразумение за създаване на обединение, когато е приложимо; 12.Техническо предложение - Образец №11 13.Ценово предложение съгласно настоящата документация - Образец №12. Ценовото предложение трябва да включва попълнено и подписано Образец № 12 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Ценовото предложение трябва да съответства на Техническото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. 14. Декларация по чл.19 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС- Образец 13 Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър -Образец № 14. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тези Указания за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2013