Версия за печат

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обшина Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Мая Горанова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89129, E-mail: goranova.m@berkovitsa.com, Факс: 00359 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV-81029, в участъка от гр.Берковица до х. „Ком” за сезон 2013-2014 г.”, съгласно одобрена техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Път гр. Берковица – хижа „Ком” – 15 км; 2. Паркинг пред хижа „Ком” - нова – 400 кв.метра; 3. Отсечка х. „Ком” - нова – начало на ски влек – 100 м; 4. Отсечката от х. „Ком” нова до клетка на Мтел се почиства с минимална широчина от 8,00м. 5. В случаи на закъсали или буксуващи автомобили, вследствие на недобро почистване или опесъчаване, изпълнителят се задължава да подсигури техника за тяхното изтегляне и възстановяване на движението по пътя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общ търговски оборот от цялостната дейност за последните три финансови години – 2012, 2011 и 2010, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум двукратната прогнозна стойност. Оборота се посочва в български лева без ДДС. 2. Сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всяко транспортно средство с което ще се изпълнява поръчката, валидна към датата на депозиране на офертата. При класиране на участника за изпълнител и при сключване на договора, същият представя застраховки „Гражданска отговорност”, които да са валидни минимум до 01.04.2014 година. 3. За последните 3 години (2010, 2011 и 2012), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 (един) договор за зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване. 4. Участникът трябва да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на поръчката включващ задължително: а) оперативен дежурен – 1 бр; б) шофьори - не по-малко от броя на транспортните средства предвидени за снегопочистване и опесъчаване, притежаващи съответната категория за управление на МПС. 5. Да разполага с минимален брой техника, както следва: за снегопочистване: • Верижна машина - 1 бр • Снегорини - 2 бр. със задвижване на 2 моста, мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 290 см; за опесъчаване: • Опесъчител - 1 бр. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания по т. 1 и т. 2 се прилага за цялото обединение, а не към всяко от лицата включенив него(чл. 25, ал. 8 от ЗОП). Документи, с които се доказва съответствие с минималните изисквания на възложителя: • Справка-декларация за общия търговски оборот за финансовите 2012, 2011 и 2010 година. Към справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети, както следва: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника. • Оригинал или заверени от участника копия на застрахователна полица по застраховка „Гражданска отговорност” за всяко едно от транспортните средства, които ще се ползват при изпълнение на поръчката, валидни към датата на депозиране на офертата. • Референции или заверени от участника копия от договори и други документи удостоверяващи извършени услуги по снегопочистване, зимно поддържане, опесъчаване през последните три години; • Справка-декларация за собствена или наета техника. Към справката се прилагат заверени от участника копия от свидетелство за регистрация на МПС(големия талон), както и съответните договори за лизинг или наем, когато техниката не е собственост на участника. • Справка-декларация за членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката. Към справката се прилагат заверени от участника копия от документи, удостоверяващи образование и квалификация, когато се изисква такава и правоспособността на лицата ангажирани с изпълнение на поръчката, както и трудови или граждански договори удостоверяващи правоотношенията на участника с персонала .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2013 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2013