Версия за печат

BG-Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Хасково, бул. "Съединение" № 38, За: инж. Живко Иванов Боговски, РБългария 6300, Хасково, Тел.: 038 624037, E-mail: prrp_haskovo@abv.bg, Факс: 038 663631

Място/места за контакт: ОПУ Хасково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дърва и въглища за отопление по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на дърва за отопление; Обособена позиция № 2 - Доставка на въглища за отопление;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03413000, 09111100

Описание:

Дърва за горене
Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дърва за отопление - 9 /девет/ тона; въглища за отопление - 8 /осем/ тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Хасково - Районна пътна служба Хасково

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа: 1. Списък на документите , съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Споразумение - договор за създаване на обединение.3. Сертификати /копия, заверени с "Вярно с оригинала"/, издадени от акредитирани институции или агенция за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти; 4. Документ, удостоверяващ правото на добив на дърва и въглища за оотопление.5. Административни сведения; 6.Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47,ал.1 , ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; /Приложение образци № 6 и № 7/; 7. Декларация за приемане условията на договора; 8.Декларация за позизпълнител; 8.Подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец без цената ; 9. Попълнена , подписана и подпечатана оферта по образец; 10. Предложение за изпълнение на поръчката; 11. Ценово предложение; При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата и указанията на Възложителя и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите се попълват по образци.Образците на настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Условията в образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Оферта" и предмета на поръчката и за коя обособена позиция се участва.Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик в плика с офертата.Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и факс и електронен адрес.Оферти се подават в деловодството на ОПУ гр. Хасково, бул. "Съединение" № 38, втори етаж.Възложителят предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя посочен в поканата - адрес на профила на купувача до изтичане срока на валидност , посочен в поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2013