Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АПИ-Областно пътно управление-Русе, ул. "Отец Паисий" № 5, За: инж. Диана Георгиева Динова, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 813236, E-mail: patnoruse@abv.bg, Факс: 082 825272

Място/места за контакт: Областно пътно управление Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на въглища за отопление за нуждите на ОПУ Русе, както следва: РПС Русе– 12 т. Опорен пункт "ДЗС" - 2т. Опорен пункт с. Писанец - 2 т. Опорен пункт гр. Сливо поле - 2 т. РПС Бяла- 2 т. Опорен пункт с. Обретеник - 2 т. Опорен пункт с. Пиперково - 1,5 т. Опорен пункт гр. Две могили - 1,5 т. Общо: 25 тона

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111100

Описание:

Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Въглища за отопление 25 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.РПС Русе - местност "Нови Халваджи", 2. Опорен пункт "ДЗС" - гр. Русе; 3. Опорен пункт гр. Сливо поле, гр. Сливо поле; 4. Опорен пункт с. Писанец; 5. РПС Бяла - ул. "Стефан Стамболов" № 84, гр. Бяла; 6. Опорен пункт с. Обретеник; 7. Опорен пункт с. Пиперково; 8. Опорен пункт гр. Двемогили - гр. Две могили

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи заверено копие на документ, удостоверяващ качеството на въглищата за отопление.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

финансов показател "цена" - с тежест 60 технически показател "срок на доставка" - с тежест 40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП., което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец Приложения № № 1,2 и 3). Срокът на валидност на офертите е 90 дни от подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира. Участникът избран за изпълнител при подписване на договора следва да представи : документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП - оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от сумата на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми : банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN BG69UBBS80023300145335, BIC код UBBSBGSF при ОББ Русе. Офертата (Приложение № 4) трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен индентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод на български език; 3.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец (Приложение № 7) или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя IBAN BG69UBBS80023300145335, BIC код UBBSBGSF при ОББ Русе. 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1,2 и 3, попълнени от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП. 5. Техническа оферта,съгласно Приложение № 5; 6.Декларация за запознаване с условията на договора Приложение № 10; 7. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Представяне на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация : До Областно пътно управление - Русе, ул. "Отец Паисий" № 5 , както и наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника , както и предмета на поръчката , за която се представя офертата. Ако се използват самозалепващисе пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценовото предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. Офертите следва да бъдат представени в деловодството на ОПУ-Русе, гр. Русе 7000, ул. "Отец Паисий" № 5, ет. 3 до 12.00 ч. на 12.11.2013 г. Възложителят предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя http://api.government.bg/publichni_pokani.php, раздел "Публични покани" до изтичане срока на валидност , посочен в раздел ІV на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2013