Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 5, За: Анна Димитрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811, E-mail: annadimitrova@tra.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен" дирекция АПОФСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане и поддръжка и софтуерна интеграция на инфраструктурата за осигуряване на възможност за електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение за придобиване на ADR свидетелство и на удостоверение на консултант, на графика за провеждане на обучението и на присъствията на кандидатите. Надграждане, модифициране и поддръжка на информационната система, поддържаща регистрите на лицата, получили разрешения за организиране на курсове за обучение, на консултантите по безопасността при превоза на опасни товари, на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари, включително на софтуерната интеграция с инфраструктурата за персонализация, издаване и доставка на ADR свидетелствата на водач превозващ опасни товари”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

системата да отговаря на техническите изисквания описани в Приложение 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителтна агенция "Автомобилна администрация"

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания по отношение нормативната база. Системата трябва да отразява и да е в съответствие с изискванията на: 1. Закона за автомобилните превози. 2. Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г. 3. НАРЕДБА № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари II. Изисквания към кандидатите: 1. Да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008. 2. Да има внедрена система за управление сигурността на информацията ISO 27001:2005. III. Изисквания при изготвяне на ценовото предложение: Участниците следва да представят единични цени в български лева без ДДС за целият срок на договора съгласно приложеният образец в Приложение № 4. IV. Изисквания при подаване на документите за участие. Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа: предложение за изпълнение предмета на поръчката, което отговаря на техническите изисквания на възложителя, посочени в приложение № 1, копие на сертификат за внедрена система управление на качеството ISO 9001:2008 и копие на сертификат внедрена система управление сигурността на информацията ISO 27001:2005; ценово предложение по образец (приложение № 4); сведения за участника по образец (приложение № 3). Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. Върху плика задължително се поставя надпис „Изграждане и поддръжка и софтуерна интеграция на инфраструктурата за осигуряване на възможност за електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение за придобиване на ADR свидетелство и на удостоверение на консултант, на графика за провеждане на обучението и на присъствията на кандидатите. Надграждане, модифициране и поддръжка на информационната система, поддържаща регистрите на лицата, получили разрешения за организиране на курсове за обучение, на консултантите по безопасността при превоза на опасни товари, на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари, включително на софтуерната интеграция с инфраструктурата за персонализация, издаване и доставка на ADR свидетелствата на водач превозващ опасни товари” и се посочват фирмата на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП; както и гаранция за изпълнение на задълженията по договора и гаранция за извършеното авансово плащане, които гаранции могат да бъдат под формата на банкова гаранция или депозит по сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. IV. Срок за изпълнение на поръчката. Изпълнителя трябва да посочи срок за изпълнение на заданието, като срока на договора на поръчката е за пет години, като включва поддръжка и актуализация на функционалносста при промяна на нормативната база. V. Начин на плащане: Възложителят заплаща стойността на поръчката 100 % авансово, като изисква от изпълнителя представяне на гаранция за извършеното авансово плащане под формата на банкова гаранция или депозит по сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Гаранцията се освобождава от Възложителя в 30-дневен срок от изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка са на офертите са посочени в методика Приложение № 2. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката – 40 % Предлагана цена – 40 % Срок за изпълнение – 20 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са: 1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката (приложение № 1); 2. Образец на сведения за участника (приложение № 3) 3. Списък с документите (приложение № 5); 4. Методика за оценяване на офертите (приложение № 2); 5. Образец на ценово предложение (приложение № 4); Приложенията са публикувани на интернет страницата на възложителя в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/11/2013