Версия за печат

BG-с.Самуил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Самуил, ул."Хаджи Димитър" №2, За: инж.Ахмед Мустафа, Република българия 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.еu, Факс: 08477 2267

Място/места за контакт: Община Самуил

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.samuil.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.samuil.eu/pages/profil-na-kupuvacha.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изграждане на отоплителна инсталация на ЦОП, с.Самуил и преустройство на отоплителна инсталация на ЦДГ, с. Владимировци”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45331000

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

количествата са детайлизирани в КСС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7429 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Самуил

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът (сумарно консорциума/обединението) да е изпълнил поне един договор , сходен с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години (към датата на подаване на офертата), в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си 2. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на Участника: 1. Списък на основните договори за строителство, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години (към датата на подаване на офертата), в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, придружени с препоръки (оригинал или нотариално заверени копия)за добро изпълнение съгласно ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- При неспазване на условията посочени в публичната покана и образците към нея участникът ще се отстранява от участие. - Срок на валидност на офертите – минимум 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертите - Срок за изпълнение на поръчката – до 30 календарни дни след сключване на договор. - Гаранционен срок- не по-малко от нормативно определения. - Място за получаване на образци – от датата на публикуване на поканата за участие в регистъра на обществените поръчки, на всички лица се предоставя пълен достъп по електронен път до образците в процедурата на електронния адрес на община Самуил, в раздел „Обществени поръчки“ под раздел „Публична покана“ - Участници обединения и подизпълнители спазват изискванията отнасящи се за тях посочени в ЗОП. - Място на подаване на предложенията – в деловодството на община Самуил от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. - Върху офертата се записва минимум име на участника, предмет на поръчката, телефон, факс или електронен адрес и адрес за кореспонденция. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. - Съдържание на офертата – Офертата съдържа два плика – Плик №1 с надпис „Изискуеми документи и информация“ и Плик №2 с надпис „Предлагана цена“ върху двата плика се посочва и наименованието на участника: • Плик №2 съдържа - Ценово предложение–Образец№ 4 • Плик №1 съдържа: 1.Оферта за участие–Образец№1; 2.Списък документи съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец№2; 3.Предложение за изпълнение - Образец №3; 4.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП–Образец№5; 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП–Образец№6; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП–Образец№7; 7.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участници обединения, документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; 8. Списък на основните договори - Образец№8; 9. Декларация за посещение на обект - Образец № 9 Задължителни образци за спазване към поканата: 1.Оферта за участие–Образец№1; 2.Списък документи съдържащи се в офертата, подписан от участника–Образец№2; 3.Предложение за изпълнение на изискванията -Образец№3; 4.Ценово предложение –Образец№4; 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП–Образец №5; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП–Образец №6; 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП–Образец №7. 8. Списък на основните договори - Образец№8; 9. Декларация за посещение на обект - Образец № 9

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/11/2013