Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naim.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Печат на две книги: "Западна порта на Сердика (на български)" и "Западна порта на Сердика (на английски)" в изпълнение на проект "Западна порта на Сердика" на Столична програма "Култура"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22121000

Описание:

Технически публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на две книги със следните параметри: 1. Брошура "Западна порта на Сердика (вариант на български)": - формат 220/ 200 (албумно) - обем 36 стр + корица - цветност 4+4 - хартия 150 гр. хром-мат - корица 300 гр. едностранен хром мат + лак - корица цветност 4+0 - корица скрепване - телчета - тираж 300 2. Брошура "Западна порта на Сердика (вариант на английски)": - формат 220/ 200 (албумно) - обем 36 стр + корица - цветност 4+4 - хартия 150 гр. хром-мат - корица 300 гр. едностранен хром мат + лак - корица цветност 4+0 - корица скрепване - телчета - тираж 300

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение: 10 работни дни от подписване на договора

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите съдържа следните документи съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП: - данни за лицето, което прави предложението - копие от документ за регистрация на юридическото лице и копие от ЕИК; - предложение за изпълнение на изискванията на възложителя свободен текст; - ценово предложение свободен текст, в което цената за изпълнение на поръчката е посочена без ДДС; - срок на валидност на офертата. С избраният изпълнител ще бъде сключен договор, като при подписването на договора Изпълнителя представя документи по чл. 101е., ал.2 , издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2. Образец на договор за печат може да получите при поискване на ел. адрес: admin@naim.bg. Начин на плащане: 100 % авансово, като Изпълнителят учредява банкова гаранция в размер на 50 % от сумата по договора в полза на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2013