Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Изграждане общински приют за отглеждане на безстопанствени животни” Обектът се намира в новообразувания УПИ ХV в кв. 62, по плана на „Промишлена зона” на гр. Сливен, отреден за „Приют за безстопанствени животни”. Подходът към поземления имот се осъществява от север, където е прилежащата улична регулация. Строежът да се реализира на два етапа: І-вия етап е свързан с преустройство на съществуваща едноетажна сграда за „Приют за безстопанствени животни”, разположена на западната дворищно-регулационна граница и долепена до съществуваща сграда в УПИ II. ІІ-рия етап е свързан с разполагане на модули с дворчета и къщички, и дворчета за разходка на кучетата. С реализирането на І-вия етап ще се преустроят помещенията, предназначени да изпълняват функциите на приют за безстопанствени животни от отворен тип, с необходимите: - входно преддверие с приемна на граждани и водене на картотека; - стая за управителя; - лекарски кабинет с място за манипулации и изолатор /карантинно помещение/, помещения за подготовка и стерилизация, и помещение за реанимация; - помещение за обслужващия персонал и стая за подготовка на храна; - санитарен възел и баня за персонала; - складове за: хранителни продукти, храна на кучета и храна на котки; - хладилна камера за съхранение на трупове на животни; - помещение с клетки за изолация на болни, наранени и кърмещи животни; При изпълнение на обществената поръчка се предвижда да се извършат следните ремонтни дейности: -Ремонт на покрив – демонтаж на поцинкована ламарина по бордове и монтаж на поцинкована ламарина с PVC покритие; полагане на топлоизолация върху окачен таван; монтаж на полипропиленови отдушници; нови водоприемници от полипропилен; монтиране на еднопластова хидроизолационна система FPO мембрана – Sarn; мълниезащитна инсталация и др.; -Ремонтни дейности по фасади - демонтаж на стара метална дограма; доставка и монтаж на външни алуминиеви врати; доставка и монтаж на PVC прозорци и вътрешна PVC дограма; "Обръщане" на стени при дограма - вътрешно и външно и др.; -Ремонтни дейности по стени, подове и тавани – премахване на стени; избиване на отвори за врати; зидария от газобетон (YTONG); изчукване и почистване на мазилка; изкърпване и шпакловане на мазилка; боядисване с латекс; демонтаж и полагане на фаянсови плочи до височина Н=2,0м.; полагане на теракотни плочи по под; подмяна на съществуващ окачен таван с гипсовлакнести плочи и боядисване с латекс; -Ремонтни дейности по електрическа инсталация – подмяна на стари и негодни кабелни линии с нови; главно ел. табло метално; подмяна на осветителни тела с нови енергоспестяващи; телефонна и интернет розетки; външно ел. захранване; -Ремонтни дейности по „В и К” инсталации – подмяна на стари и негодни тръби с полипропиленови тръби за водопровод и PVC тръби за канализация; монтаж на подови сифони; тоалетни мивки, смесителна батерия; душ – батерия. Осигуряването на топла вода за санитарните прибори ще е от елекрически бойлери – 2 броя по 80 литра, вертикален монтаж; -СМР за сградно водопроводно отклонение – от съществуваща площадкова водопроводна мрежа в УПИ ІІ, чрез ПЕВП тръби и водомерна шахта с водомер за отчитане на консумираната вода; -СМР за сградно канализационно отклонение – от сградата до съществуваща ревизионна шахта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествени сметки – Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

140000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие;3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова;4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3;5. Ценово предложение Образец № 4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/; Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната.8.2.Информация за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 7.Участникът трябва да има оборот на строителство, предмет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в размер не по-малко от 160 000,00 лева (сто и шестдесет хиляди лева).9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, V категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 60 точки; 2.Срок за изпълнение - 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.2.Декларация Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Участникът следва да е изпълнил най – малко един договор с предмет аналогичен на настоящата поръчка. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. За обекти, на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки.Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт, реконструкция и преустрайство на сгради с обществено предназначение.9.3. Участникът следва да представи списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. От представените документи следва да е видно, че ръководният персонал и лицата, които отговарят за извършването на СМР на участниците притежава опит и квалификация, както следва: Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 5 години.Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежава стаж в строителството най-малко 1 година.10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 9. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11;13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 90 календ.дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2013