BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АПИ-Областно пътно управление-Велико Търново, бул. "България" № 34, За: Милена Делчева Русинова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 615320, E-mail: opu_vt@abv.bg, Факс: 062 621443

Място/места за контакт: Областно пътно управление Велико Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на въглища за отопление за нуждите на ОПУ Велико Търново, както следва: РПС Велико Търново – 4 т. Опорен пункт Полски Тръмбеш - 1,5т. РПС Свищов - 4т. РПС Павликени - 3,5т. РПС Горна Оряховица - 9т. Общо: 22 тона

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111100

Описание:

Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Въглища за отопление 22 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7436 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.РПС Велико Търново - ул. "Никола Габровски" № 82, гр. Велико Търново; 2. Опорен пункт "Полски Тръмбеш" - местност "Горника", гр. Полски Тръмбеш; 3. РПС Свищов - ул. "Алеко Константинов" № 7, гр. Свищов; 4. РПС Павликени - ул. "Бачо Киро" № 45, гр. Павликени; 5. РПС Горна Оряховица - ул. "Панайот Цвикев" № 93, гр. Горна Оряховица

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи заверено копие на документ, удостоверяващ качеството на въглищата за отопление.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

финансов показател "цена" - с тежест 60 технически показател "срок на доставка" - с тежест 40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/11/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП., което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец Приложения № № 1,2 и 3). Срокът на валидност на офертите е 90 дни от подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира. Участникът избран за изпълнител при подписване на договора следва да представи : документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП - оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от сумата на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми : банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN BG78UNCR75273340045235, BIC код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк Велико Търново. Офертата (Приложение № 4) трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен индентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод на български език; 3.Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 75 лв. /седемдесет и пет лева/. Гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец (Приложение № 7) или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя IBAN BG78UNCR75273340045235, BIC код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк Велико Търново. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1,2 и 3, попълнени от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.Техническа оферта,съгласно Приложение № 5; 6. Документ , удостоверяващ правото на участника за добив на дърва за огрев ; 7.Декларация за запознаване с условията на договора Приложение № 10; Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Представяне на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик. Върху плика трябва да бъде обелязана следната информация : До Областно пътно управление - Велико Търново, бул. "България" № 34 , както и наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника , както и предмета на поръчката , за която се представя офертата. Ако се използват самозалепващисе пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценовото предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. Офертите следва да бъдат представени в деловодството на ОПУ-Велико Търново - гр. Велико Търново 5000, бул. "България" № 34, ет. 3 до 12.00 ч. на 15.11.2013 г. Възложителят предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя http://api.government.bg/publichni_pokani.php, раздел "Публични покани" до изтичане срока на валидност , посочен в раздел ІV на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/11/2013