Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областно пътно управление, ул."Г.С.Раковски" № 5, За: инж.Стефан Любомиров Илиев; инж.Надя Бекова, България 3000, Враца, Тел.: 092 621059, E-mail: puvr@m-real.net, Факс: 092 625522

Място/места за контакт: Областно пътно управление гр.Враца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на въглища за отопление" за нуждите на ОПУ Враца (РПС Враца, РПС Мездра и РПС Мездра)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09110000, 09111100

Описание:

Твърди горива
Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Въглища "Донбас" или "Алтайски" - общо количество 27 /двадесет и седем/ тона; За РПС Враца - 5 т; За РПС Мездра - 8 т; РПС Оряхово - 5 т.; Кантон с.Крушовица - 5 т. и кантон с.Михайлово - 4 т.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9450 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РПС Враца - ул."Хр.вкусова зона" (Бистрешко шосе); РПС гр.Мездра ул."Дърманско шосе" № 1; РПС Оряхово ул."Арх.Цолов" № 95, кантон "Крушовица" с.Крушовица и кантон "Михайлово" с.Михайлово

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

* Доставките да се осъществяват франко складовата база на Районните пътни служби Враца, Мездра и Оряхово. Всяка една доставка се удостоверява с протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Офертите да бъдат придружени от сертификат за качество на горивата. Доставките да се осъществяват в работни дни. в рамките на работното време (до 16,30 часа). *Поръчката за доставка на горива - въглища да се осъществи за всички изброени обекти. * Офертата да се представи в непрозрачен запечатан плик и трябва да съдържа: 1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2. Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 3.Декларация за запознаване с условията на поръчката (Приложение 1); 4.Оферта (Приложение 2); 5.Техническо предложение (Приложение 3); 6.Ценово предложение (Приложение 4); представя се в отделен запечатан, непрозрачен плик; 7.Подписани и подпечатани декларации по чл.47 от ЗОП (Приложения 5, 6 и 7); 8.Декларация за приемане условията в проекто-договора (Приложение 8); Офертата трябва да отговаря на изискванията посочени в поканата и указанията на Възложителя, да бъде оформена по приложените образци, които са задължителни за участниците. * Участникът избран за изпълнител трябва да представи оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на договора без ДДС по следната банкова сметка на възложителя ОПУ Враца - "ОББ" АД клон Враца - BG72UBBS80023300127239

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образците на настоящата покана са на разположение на участниците на профила на купувача : www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/publichni-pokani Офертата да се представи в непрозрачен запечатан плик в деловодството на Областно пътно управление гр.Враца на адрес: ул."Г.С.Раковски" № 5, Іви етаж -"деловодство"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2013