BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Теодора Кирова, България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: tkirova@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" № 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци с известен или неизвестен състав и неизвестен собственик”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90520000

Описание:

Услуги, свързани с радиоактивни, токсични, медицински и опасни отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Опасни отпадъци с известен и неизвестен състав. Прогнозната стойност е без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Столична община

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изиквания към услугата: - Участникът да осигури присъствието на експерт до един час след уведомяването му за инцедента, който при необходимост да консултира за предприемане на неотложни действия до пристигане на екипа; - Време за пристигане на екипа до 2 часа след получаване на сигнала. II. Изиквания към участника: - Участникът да притежава издадено от МОСВ разрешение за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци, както и техен списък, съгласно Закона за управление на отпадъците; - Участникът да има на разположение консултиращ експерт; - Участникът да разполага с технически средства необходими за определяне на точното количество на събраните за транспортиране вредни отпадъци и то да бъде отразено в констативен протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена за събиране, транспортиране, съхраняване и унищожаване на един килограм опасни отпадъци с известен състав (А1) – 25 точки. Най – ниската цена получава най-висока оценка – 25 точки. Оценките на останалите участници се определят по формулата: А1 = най-ниската цена/съответната цена X 25 2. Предлагана цена за събиране, транспортиране, съхраняване и унищожаване на един килограм опасни отпадъци с неизвестен състав (А2) – 35 точки. Най – ниската цена получава най-висока оценка – 35 точки. Оценките на останалите участници се определят по формулата: А2 = най-ниската цена/съответната цена X 35 3. Предлагана цена за експертна консултация на мястото на инцидента (А3) – 25 точки. Най – ниската цена получава най-висока оценка – 25 точки. Оценките на останалите участници се определят по формулата: А3 = най-ниската цена/съответната цена X 25 4. Предлагана цена за експертна консултация чрез мобилен телефон (А4) – 15 точки. Най – ниската цена получава най-висока оценка – 15 точки. Оценките на останалите участници се определят по формулата: А4= най-ниската цена/съответната цена X 15 Общ брой точки А1 +А2+А3+ А4=100 т. Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Администратични сведения - Образец №1. 2. Ценово предложение -Образец №2. 3. Копие на издадено от МОСВ разрешение за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци, както и техен списък, съгласно Закона за управление на отпадъците. 4. За всеки консултиращ експерт, участникът да приложи копия от дипломи и документи за придобити квалификации. 5. Декларация с описание на технически средства необходими за определяне на точното количество на събраните за транспортиране вредни отпадъци. ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ. Oбразците са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секцията Електронна община, "Обществени поръчки и съобщения"). Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис. При подписване на договора, задължително се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5 и документ за гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/11/2013