Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Иван Манчев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнение на дейности за благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства в гр.Сливен и населените места в общината.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

посочено в писмената документация за възлагане на обществената поръчка, публикувана на сайта на Община Сливен

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания: Участниците следва да са реализирали оборот от строителство, аналогичен на предмета на поръчката, общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 300 000 лева (сто и осемдесет хиляди лева), без включен ДДС. 9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1.Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, с обхват на вписвания четвърта група, ІV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. 9.2. Декларация по образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години, считано от датата на подаване на офертите, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Минимални изисквания: Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката. Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства и др

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е достъпна на сайта на община Сливен в рубриката „ Профил на купувача” на адрес http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/11/2013