BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."Д-р Тодор Стоянович"№15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично и операционно бельо, постелочен инвентар и работно облекло за нуждите на пациентите и персонала на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД през 2014г. и 2015г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество до 67200кг.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59136 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка (ОП) включва изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на постелочен инвентар, операционно бельо за нуждите на пациентите и работно облекло на персонала на възложителя ( наричано по-нататък в документацията на ОП само "болнично бельо" или "бельо"). Приблизителното месечно количество на това болнично бельо е до 2800кг. Посочената услуга ще бъде предоставяна на Възложителя за времето от 01.01.2014г. до 31.12.2015г. Всяка отделна заявка на Възложителя за изпиране на болнично бельо следва да бъде изпълнена в срок до 3 (три) работни дни от получаване на мръсното бельо. Предаване/получаване на мръсно/чисто бельо се извършва само в работен ден. Изискванията към изпълнението на услугата са посочени в нарочни технически изисквания. В ценовата оферта се посочват крайни стойности без ДДС, включващи всички разходи и начисления при изпълнение на поръчката (данъци, мита,такси, застраховки, транспортни разходи, търговска печалба и др. подобни). Предлаганите цени се посочват в парична единица "бълг.лева", до втори знак след десетичната запетая. Няма да бъдат разглеждани ценови оферти в които предложената цена е по-висока от 0,88лв. без ДДС за един килограм сухо болнично бельо, тъй като максималния финансовия ресурс с който разполага възложителя за настоящата ОП е нейната прогнозна стойност завишена с ДДС. - Класирането и определянето на изпълнител се извършва по критерий "най-ниска цена" за 1 (един) кг. сухо бельо. - Условия за плащане - разсрочено до 30 дни от получаване на услугата и представяне на фактура за нея. - Оферентът трябва да представи: 1. Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 2. Ценова оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 3. Удостоверение за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, издадено след 01.10.2013г. 4. Декларация по образец по чл.47, ал.1,ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - подписана и подпечатана. 5. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор - подписана и подпечатана. 6. Удостоверение за вписване на обект "Пералня за болнично бельо" в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение към съответната РЗИ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=558

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2013