BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на продукти за клинична употреба за нуждите на Патохистологична и Клинична лаборатории в „КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2014г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33698000, 33140000

Описание:

Продукти за клинична употреба
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е доставка на продукти за клинична употреба за нуждите на Патохистологична и Клинична лаборатории на възложителя. Видовете и количествата на тези продукти са конкретизирани в спецификация на хартиен носител. Същите ще бъдат доставяни в срок от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. Тези от тях, които са медицинските изделия следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на Закона за медицинските изделия. Те следва да притежават: - нанесена “СЕ” маркировка - нанесен индетификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се изисква от действащото законодателство; - нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносител; - инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в закона. - Остатъчен срок за употреба - не по-малко от 60% от отбелязания на опаковката. - Цените на оферираните продукти не трябва да надвишават нормативно определените и регулативните такива, ако има цени от такъв характер. - Офертата може да се отнася за всички или за част от продуктите, включени в спецификацията. Когато се предлагат продукти посочени в спецификацията за Клинична лаборатория, офертата следва да обхваща всички продукти включени в съответната обособена група - в противен случай няма да бъде разгледана офертата за обособената група, от която е пропуснат дори един продукт. - Класирането и определянето на изпълнител се извършва по критерий "най-ниска цена" за всеки отделен продукт в спецификацията (за продукти на Клинична лаборатория - критерия се отнася за всяка обособена група). - Условия за плащане - отложено до 30 дни от доставката и представяне на фактура за нея. - Оферентът трябва да представи: 1. Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 2. Ценова оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 3. Удостоверение за вписване в Търговски регистър на Агенцията по вписванията, издадено след 01.10.2014г. 4. Декларация по образец по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП - подписана и подпечатана. 5. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор - подписана и подпечатана. 6. Действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро за изделията, които участникът оферира.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=558

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2013