Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Надя Тодорова; Анелия Димитрова, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227, E-mail: razgrad@nhif.bf

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване персонала на РЗОК Разград от служба по трудова медицина и измерване параметрите на работната среда. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА: 1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г) и Наредба № 16-116 (обн. ДВ, бр.26/2008г.). 2.Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1 Всички изисквания в съответствие с Наредба № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2.Измерване параметрите на работната среда включват конкретно: -Осветеност в 27 работни помещения; -Фаза-защитен проводник в 28 работни помещения. 2.3.РЗОК предоставя на СТМ за обобщаване и анализ амбулаторни листи от извършени медицински прегледи от офталмолог, за изготвяне на заключителен протокол Възложителят е утвърдил проект на договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Обслужване на персонала на РЗОК – Разград от служба по трудова медицина -41 служителя. 2.Осветеност в 27 работни помещения и фаза-защитен проводник в 28 работни помещения.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2.СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3.Да има акредитация по ЗНАООС от „Българска служба за акредитация” за измерване на „Фаза-защитен проводник”, съгласно Наредба № 16-116 (обн. ДВ, бр.26/2008г.). 4.Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 5.Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите/ акредитациите си. 6.Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 7.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2-7). 8.Договор с лицензирана лаборатория за измерване параметрите на работната среда осветеност и фаза-защитен проводник по т. 2.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране или декларация за ползване на подизпълнител (Приложение № 6), в случай, че СТМ няма такъв. 9. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/11/2013