Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. “Съборна” № 2,, За: инж.Надя Николова, Рупеблика България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: ул. “Съборна” № 2,

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.naim.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В изпълнение на проект „Създаване на център по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране (GEOARCHCE) във ВТУ, който ще осигури изработването на ефективен и гъвкав модел на мултидисциплинарани регионални изследвания на археологическото наследство въз основа на интеграция на археологически данни в ГИС-среда”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” по Договор № ДФНИ – К01/4 22.11.2012 и провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет Доставка на специализирана техника за интеграция на археологически данни в ГИС-среда” и съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към документацията. Техниката ще се използва за събиране и интеграция на археологически данни в ГИС-среда.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38200000

Описание:

Геоложки и геофизични инструменти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“ Доставка на специализирана техника за интеграция на археологически данни в ГИС-среда”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Съборна” № 2

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 3.2.1 Икономическо и финансово състояние 3.2.1.1 Участникът трябва да има общо приходи от извършени доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 3.2.1.2. Под „извършени доставки, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на фотографска техника. 3.2.2 Технически възможности и квалификация 3.2.2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата най-малко един договор, включващ доставка на продуктите от спецификацията. 3.2.2.2 Под „изпълнен договор” се разбира договор, чийто срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение. 3.2.2.3. Участникът да декларира, че предлаганата техника, съгласно техническата оферта, е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност. 3.2.2.4 Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти, за които кандидатства. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1 бр.GPS мобилни приемници Високочувствителен GPS приемник с активен дисплей; вградена камера; двойна система от батерии; геокешинг GPX файлове за сваляне на геокешове и детайли директно в устройството. Стандартна точност от 3 до 5 м. Памет за маршрути - 200; памет за следи - 10000 точки, 200 записани следи. Инсталирана навигационна и топографска карта на България (ORFM) с безплатно доживотно обновяване. 4 бр.Поратативни радиостанции Основни параметри: 16 канали с честотен обхват: VHF 136-174 MHZ или UHF 403-470МHz. Мощност: 5W/1W за VHF; 4W/1W за UHF Наличие на програмируеми бутони с различни функции (смяна на мощност, активиране на сканиране, монитор и др.); набор от допълнителни аудио аксесоари и батерии. Комплектът е необходимо да включва: Li-Ion батерия, антена, зарядно, клип държател и инструкция. Гаранция Минимум 24 месеца. Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирал инструмент – до една седмица

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/11/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН - http://www.naim.bg/, l ,в раздел“ Обяви „. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие както и проекта на договор. Документите са представят в срок до 15:00 часа на 11.11.2013 г. в непрозрачен плик, като на него се отразява адрес за кореспонденция, тел./факс или E-mail на участника и предмета на поръчката. Няма да се разглеждат ценови оферти на участници които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/11/2013