BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, ул. "Никола Й. Вапцаров" № 3а, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253; 08140 2290, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в община Борово» по обособени позиции. Предметът на поръчката включва снегопочистване със специализирана техника на пътни и улични настилки и опесъчаване и третиране на заледени участъци по обекти от общинската пътна и улична мрежа, съгласно обособените позиции. Поддържането и снегопочистването на общинската и улична пътна мрежа се извършва незабавно при необходимост в зависимост от метеорологичните условия и продължава, докато се постигне нормална проходимост на пътните и уличните участъци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на настоящата поръчка включва следните обособени позиции: - Обос.позиция 1: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.4+300 /Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 25 км в село Обретеник; - Обос.позиция 2: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.4+300 до км.10+700/Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 37 км в село Горно Абланово; - Обос.позиция 3: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 2002-50008 отсечка от км.0+000 до км.8+000 /Екз.Йосиф-Е-85/ и на уличната мрежа с дължина 28 км в село Екзарх Йосиф; - Обос.позиция 4: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.10+700 до км.17+800» /Г.Абланово-Батин/ и на уличната мрежа с дължина 15 км в село Батин; - Обос.позиция 5: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1003-50012 отсечка от км.3+000 до км.6+400 /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 12 км в село Брестовица; - Обос.позиция 6: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 2006-51027 отсечка от км.0+000 до км.5+600 /Борово-Баниска/ и на уличната мрежа с дължина 23 км на град Борово /юг/; - Обос.позиция 7: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1003-50012 отсечка от км.0+000 до км.3+000 /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 6 км в село Волово; - Обос.позиция 8: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1005-51021 отсечка от км.0+000 до км.2+300 /Е-85-Батишница/ и на уличната мрежа с дължина 23 км в град Борово /север/. - Обос.позиция 9: Опесъчаване и третиране на участъци от ОПМ, както следва: 1.RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.4+300 /Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 25км в село Обретеник; * Участниците могат да подадат оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции. * Условията и образците на документи са достъпни в профила на купувача www.borovo.org/bg.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участъците в населените места, съгласно обособените позиции на поръчката.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за качество: Възложената дейност следва да се осъществява качествено и в срок, при спазване на нормативната уредба за този вид дейност, съгласно изискванията на възложителя и условията на договора. Зимното поддържане да се извършва съгласно договорени цени за километър снегопочистване за об.позиции от №1 до №8, респективно цени за километър опесъчаване и третиране – за об.позиция №9. Снегопочистването да започва незабавно при необходимост в зависимост от метеорологичните условия и да продължава, докато се постигне нормална проходимост на пътя. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане: Предлаганата цена да бъде парична сума с включен ДДС - в български лева, определена въз основа на извършените разходи за зимно поддържане и снегопочистване на 1/един/ километър път, респ. опесъчаване и третиране за об.п.№ 9. Цената включва всички разходи по зимно поддържане и снегопочистване, вкл. материали, труд, консумативи и др. Разплащането на възложените, изпълнени и приети от възложителя дейности ще се извършва в левове по банков път въз основа на приемо-предвателни протоколи и фактури от Изпълнителя, съгласно условията на договора. Място на изпълнение: съответно на участъците, включени в предмета на поръчката. Икономически и Квалификационни изисквания към участниците: 1.Участниците да разполагат с необходимата снегопочистваща техника, оборудвана с гребла, технически изправна и обезпечена, за което да се предоставят доказателства; 2. Участниците да разполагат с технически лица за изпълнение на дейностите; 3.Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. Срокът на валидност на офертата е не по-малко от 90 кал. дни от крайния срок за получаване. Срок за изпълнение на поръчката: от 01.01.2014г. зо 31.12.2014г. * Кандидат, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процeдурата! * При сключване на договор определеният за изпълнител задължително представя следните документи: Свидетелство за съдимост на управителя /в срока на валидност/, Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП и Удостоверение за липса на публични задължения към Община Борово. * Възложителят няма да сключи договор без представянето на изискуемите документи. * Условията и образците на документи са достъпни в профила на купувача http://www.borovo.org.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/11/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ в следната последователност: 1. Заявление за участие в процедурата /по образец/; 2. Административни сведения за участника /по образец/; 3. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 4. Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП /по образец/; 6. Списък-декларация на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола, придружен с копия от трудови/граждански договори, свидетелства за управление на МПС и др. – /по образец/; 7. Списък-декларация на собствена или наета техника и оборудване извършване на снегопочистване и/или опесъчаване, придружен от документи за собствеността и наема за срока на изпълнение на поръчката /по образец/; 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/; 9. Ценова оферта /по образец/; 10. Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор и на мястото на Изпълнител на последната страница; 11. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /по образец/. Всички образци на документи са достъпни в профила на купувача http://www.borovo.org. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка и задължително обособените позиции, за които участва кандидатът. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Възложител, Георги Геориев - Кмет на община Борово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/11/2013