Версия за печат

BG-гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АГЕНЦИА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ, ул."Камен Андреевх" № 24, ет.9, За: Лилия Веселинова, България 1303, гр.София, Тел.: 02 9884491, E-mail: opu_sofia@abv.bg, Факс: 02 9884239

Място/места за контакт: гр.София, ул."Камен Андреевх" № 24, ет.9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дърва за отопление

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03000000, 03400000, 03410000, 03413000

Описание:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Продукти на горското стопанство и дърводобива
Дървен материал
Дърва за горене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Районна пътна служба /РПС/ Сливница- количество: 10 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ Самоков– количество: 30 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ Годеч– количество: 10 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ София– количество: 10 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ Елин Пелин – количество – 20 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ Своге– количество – 6 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ Костенец – количество – 25 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ Ботевград – количество – 50 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ Ихтиман – количество – 40 куб.м.; Районна пътна служба /РПС/ Златица – количество – 12 куб.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14590 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Районна пътна служба /РПС/ Сливница, гр.Сливница, местност “ Бабин дел”, път I-8 Калотина-София км 25+910-ляво - количество: 10 куб.м.;

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;2.Удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от ЗТР; 3. Описание на техническото оборудване, необходимо за осъществяване на поръчката и запазване качеството на доставените стоки;4. Сертификати /копия, заверени с „Вярно с оригинала”/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти ; 5. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.1/; 6. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.2/; 7. Попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец; 8. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец; 9.Документ за внесена гаранция за изпълнение – оригинал или заверено копие.10. Документ, удостоверяващ правото на участника за добив на дърва за огрев.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образците на настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Условията в образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: : “ Оферта за доставка на въглища за отопление”. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Областно пътно управление - София, гр. София 1303, ул. "Камен Андреев" № 24, етаж 9, стая 910, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до датата и часа, посочени в поканата за обществена поръчка

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/11/2013