Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АПИ - ОБластно пътно управление гр.Пазарджик, бул."Ал.Стамболийски" № 20, За: инж.Благой Николов Стоев - Директор, Бистра Милева - гл.юрисконсулт, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 446233, E-mail: opu_pz@abv.bg, Факс: 034 446233

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: 'http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на въглища за отоплителен сезон 2013 - 2014 година на ОПУ Пазарджик - сградите на РПС Пазарджик, РПС Панагюрище, РПС Пещера и кантон Цигов чарк

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111000

Описание:

Въглища и горива на базата на въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на въглища за отоплителен сезон 2013 - 2014 година на ОПУ Пазарджик - сградите на РПС Пазарджик, РПС Панагюрище, РПС Пещера и кантон Цигов чарк - 6 тона брикети и 1 тон донбаски

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2044 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, които отговарят на изискванията по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП и чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП. 2. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП и декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2.Описание на техническото оборудване, необходимо за осъществяване на поръчката и запазване качеството на доставените стоки; 3. Сертификати /копия, заверени с „Вярно с оригинала”/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, остоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти за донбаски; 4.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.1/; 5.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.2/; 6.Попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец; 7. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2013